LetselschadeSlachtoffer.nl

LetselschadeSlachtoffer.nl

Wie is er aansprakelijk na uw ongeval of letselschade?

Met wettelijke aansprakelijkheid wordt hier de aansprakelijkheid bedoeld op grond van artikel 6:162 BW. Het gaat dan om de aansprakelijkheid vanuit een onrechtmatige daad. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Er moet sprake zijn van aantoonbare (letsel)schade
 • Er moet sprake zijn van een onrechtmatige handeling
 • Er moet een causaal verband zijn tussen de schade en de daad
 • De schade moet kunnen worden toegerekend aan de dader

Een voorbeeld van bovenstaande vereisten:

Een auto rijdt door rood en rijdt hierdoor een fietser aan, die ten val komt en hierdoor hersenletsel oploopt. In dit geval is er sprake van aantoonbare letselschade, een onrechtmatige handeling (de auto reed door rood), er is een causaal verband tussen het hersenletsel door de val en het door rood licht rijden én het is de dader aan te rekenen dat hij door het rode licht reed.

Aansprakelijkheidsrecht: wettelijke aansprakelijkheid

Het primaire doel van het aansprakelijkheidsrecht is herstel of compensatie van geleden schade. Het tweede doel is genoegdoening en erkenning voor de geleden schade. Daarnaast heeft het aansprakelijkheidsrecht ook een gedragscorrigerende werking. Het aansprakelijkheidsrecht stelt vast wanneer een persoon aansprakelijk is voor de schade die hij een ander (moedwillig of niet) heeft aangedaan.

Aansprakelijkheidsvormen

Het Nederlands recht kent meerdere vormen van aansprakelijkheid:

 • Wettelijke aansprakelijkheid
  Dit is de vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet. De gronden voor deze aansprakelijkheid staan in de wet omschreven en hieruit vloeit een verbintenis. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen aansprakelijkheid uit een rechtmatige of onrechtmatige daad.
 • Risicoaansprakelijkheid
  Bij deze vorm van aansprakelijkheid gaat het om een bepaald risico waarmee de aansprakelijkheid wordt aangeduid. Bepaalde nader omschreven risico’s in de wet zijn dus voor rekening van de verantwoordelijke. Hieronder valt bijvoorbeeld letselschade door dieren, of letselschade door een gebrekkige opstal. Ook al is de eigenaar niet nalatig geweest, dan nog dient hij uw schade te vergoeden.
 • Contractuele aansprakelijkheid
  Deze vorm van aansprakelijkheid vloeit voort uit het niet nakomen van een overeenkomst. Bij contractuele aansprakelijkheid spreekt men van een wanprestatie als een overeenkomst of contract niet wordt nageleefd. De aansprakelijke zal hierbij eventuele opgelopen schade bij de tegenpartij moeten vergoeden.

Tegenwoordig wordt ook gesproken over ‘toerekenbare tekortkoming in de nakoming” in plaats van wanprestatie. Als de wederpartij wettelijk niet schuldig wordt verklaard aan opgelopen letselschade wordt dit ‘niet toerekenbare tekortkoming genoemd”. Daarbij moet de aangesproken tegenpartij wel zijn overmacht aantoonbaar maken. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt er gesproken van een wanprestatie. Wettelijk gezien staat het letselschadeslachtoffer dan in zijn recht om van ‘rechtswege’ een schadeclaim in te dienen.

Aansprakelijkheid beperken

Veel bedrijven dekken zich in door in contracten en algemene voorwaarden bepaalde aansprakelijkheden uit te sluiten. Een bedrijf kan echter wettelijke aansprakelijkheid niet uitsluiten. Denk hierbij aan de bordjes in een manege waarop vermeld staat: “Betreden op eigen risico“. Deze bordjes zijn niet rechtsgeldig wanneer iemand in de manege een trap van een paard krijgt. Daarnaast kunnen particulieren en bedrijven diverse verzekeringen afsluiten om bepaalde aansprakelijkheden te beperken. Dankzij het Burgerlijk Wetboek kan iemand gelukkig op basis van de geschreven wetten altijd zijn recht halen.

Wilt u iemand aansprakelijk stellen omdat u letselschade heeft opgelopen? Wij kunnen u gratis helpen. Neem vandaag nog contact op.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.