LetselschadeSlachtoffer.nl

Causaal verband & causaliteit

Causaliteit, oftewel het bestaan van een causaal verband, is één van de vereisten om aansprakelijkheid vast te stellen. Met causaliteit wordt het verband tussen het ongeval en de opgelopen schade bedoeld.

Het bestaan van een causaal verband betekent dat de ene gebeurtenis het directe gevolg is van een andere gebeurtenis. De tweede gebeurtenis had zich niet voorgedaan als de eerste gebeurtenis  niet plaatsgevonden had. Er is dus sprake van een oorzaak en gevolg relatie. Bij de beoordeling van het causaal verband wordt in letselschadezaken gekeken naar het verband tussen het ongeval en de letselschade. Had de schade ook plaatsgevonden als het ongeval niet gebeurd was?

In juridisch zin is het aantonen van het causaal verband belangrijk, omdat het kan bepalen of er een schadevergoedingsplicht bestaat. In het letselschaderecht is dat van belang wanneer het letselschadeslachtoffer een schadevergoeding claimt bij (de verzekeraar van) de veroorzaker v an het ongeval.

Artikel 6:98 BW

Uit artikel 6:98 BW volgt dat schade slechts voor vergoeding in aanmerking komt als deze in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.

Er bestaat vaak discussie over het causaal verband. Er bestaat namelijk vaak onduidelijkheid over de vraag waardoor de schade is ontstaan en in hoeverre de schade is veroorzaakt door een bepaalde handeling. Omdat er zo vaak discussie bestaat over het causaal verband is er ook veel jurisprudentie met betrekking tot dit onderwerp. De discussie over de causaliteit kan al aan het begin ontstaan, bij de aansprakelijkheidsdiscussie. Maar ook in een later stadium van het letselschadetraject kunnen er verschillende standpunten worden ingenomen door de jurist en de wederpartij over het causale verband. Te denken valt aan bepaald letsel: is dit door het ongeval ontstaan, of door een andere gebeurtenis?

Bewijslast en omkeringsregel

De bewijslast voor het causaal verband ligt in beginsel bij het slachtoffer, maar in bepaalde omstandigheden kan de omkeringsregel worden toegepast. In zo een geval is het aan de gedaagde om te bewijzen dat er geen sprake is van een causaal verband.

De omkeringsregel wordt bijvoorbeeld toegepast als er een norm wordt geschonden die bescherming biedt tegen een specifiek gevaar en dit specifieke gevaar is ingetreden. Er word dan aangenomen dat er een causaal verband is tussen de schade en de normschending. Het is dan aan de gedaagde om te bewijzen dat de schade niet het gevolg is van de normschending.

Ook moet worden gekeken naar hoe ver de gevolgen van de gebeurtenis verwijderd zijn. Hoe verder weg de gevolgen zijn, des te minder waarschijnlijk dat deze worden toegerekend aan de gebeurtenis.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.