LetselschadeSlachtoffer.nl

Wat is de betekenis van BGK?

BGK zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de letselschadevordering, buiten de rechter om, te kunnen verhalen op de wederpartij. BGK is een afkorting en staat voor buitengerechtelijke kosten. In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten buitengerechtelijke kosten. Allereerst gaat het hierbij op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b van het Burgerlijk Wetboek om kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ook kan het op grond van artikel 6:96 lid 2 sub c gaan om kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Met andere woorden zijn het kosten die verbonden zijn aan het proces dat leidt tot de toekenning van schadevergoeding.

In letselschadegevallen dient met name te worden gekeken naar de eerstgenoemde vorm van buitengerechtelijke kosten. Naar aanleiding hiervan kan bij deze kostenvorm met name worden gedacht aan loonkosten of reiskosten voor de behandelend advocaat of jurist. Dit zijn immers kosten die door deze vertegenwoordigende partijen worden gemaakt bij de vaststelling van de schade en de aansprakelijkheid.

Hoe wordt de omvang bepaald?

Bij de buitengerechtelijke kosten geldt het vereiste dat deze redelijk en noodzakelijk dienen te zijn. Om dit te toetsen, wordt vaak gebruik gemaakt van de dubbele redelijkheidstoets. Hierbij geldt allereerst dat het maken van de kosten redelijk dient te zijn. In de tweede plaats geldt tevens dat de omvang van de kosten als redelijk kan worden gezien (HR 16 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2740, NJ 1999/196 (AMEV/Staat & HR 20 december 2013, NJ 2014/35 (M./UWV)).

De bedoeling van deze redelijkheidstoets is dat de buitengerechtelijke kosten niet de pan uit rijzen. Het is immers niet de bedoeling dat de belangenbehartiger over de rug van de cliënt veel te veel inkomsten opstrijkt. De bedoeling van de letselschadevergoeding is voorts dat de benadeelde in dezelfde toestand van voor het ongeval komt. Dit betekent dat de benadeelde niets aan vermogen mag inleveren.

Bij het bepalen van de omvang van de buitengerechtelijke kosten, is het soms lastig om deze nauwkeurig vast te stellen. Op grond van artikel 6:97 van het Burgerlijk Wetboek is het daarom mogelijk om buitengerechtelijke kosten vast te stellen door middel van een schatting.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.