LetselschadeSlachtoffer.nl

Het is bekend dat er vaak ongelukken gebeuren met of door een paard. Een paard is een groot en sterk dier welke veel mensen lief hebben, maar een paard ongeval kan grote schade veroorzaken.

  • Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat degene die erop zit van het paard valt.
  • Maar ook doordat het paard een trap geeft aan een persoon.
  • Of dat het paard een ongeluk en schade veroorzaakt in het verkeer.

Wie is er in die gevallen aansprakelijk voor de ontstane schade?

Hoofdregel aansprakelijkheid bij paard ongeval

De aansprakelijkheid voor een dier valt voor een persoon onder de risicoaansprakelijkheid. Hierin zit ingesloten dat de bezitter van een paard aansprakelijk is voor het risico van de onberekenbaarheid van een dier. In de wet is de aansprakelijkheid opgenomen in artikel 6:179 BW:

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedragingen van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.[1]

Val van een paard

Indien men op een paard zit en er vanaf valt, is de kans aanwezig dat de ruiter schade oploopt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een paardrijles of een rit op een paard dat geen eigendom van de berijder is. Dit zijn twee voorbeelden waarbij degene die schade oploopt niet de bezitter is van het paard. De hoofdregel is dat de bezitter aansprakelijk is voor het gedrag van het dier en dus ook voor de ontstane schade door het paard ongeval. Echter blijkt uit eerder gewezen arresten dat dit niet altijd het geval is. Voor de aansprakelijkheid van de ontstane schade dient altijd gekeken te worden naar de specifieke omstandigheden van het geval.

Eigen schuld bij paardrij ongeval

Uit de gewezen arresten valt over het algemeen te lezen dat de berijder die vrijwillig op het paard gaat zitten voor maximaal 50% aansprakelijk is vanwege de eigen schuld welke volgt uit artikel 6:101 BW. De bezitter van het paard, dat zou in het geval van een paardrijles ook de manege kunnen zijn, is voor de overige 50% aansprakelijk. Kort gezegd wordt dan de helft van de schade vergoed.[2]

Indien het letselschadeslachtoffer jonger is dan veertien jaar en er geen opzet of bewuste roekeloosheid in het geding is, wordt er over het algemeen geen percentage eigen schuld toegepast bij een paard ongeval. Dit betekent dat de schade van het letselschadeslachtoffer volledig wordt vergoed door de aansprakelijke partij.[3]

Trap of beet van een paard

Zoals eerder aangegeven kan een paard groot en sterk zijn en onverwachtse bewegingen maken. Zo kan een paard ook (onverwachts) een trap geven of bijten. Een dergelijke trap of bijt kan hard aankomen waardoor men letsel kan oplopen. Ook hiervoor geldt de hoofdregel, wat betekent dat de bezitter van het dier aansprakelijk is voor de ontstane schade. Indien het letselschadeslachtoffer zich niet op het paard bevindt, is er meestal geen sprake van een percentage aan eigen schuld. Bij een bijzondere gedraging of bijvoorbeeld uitlokking is dit anders, dus ook hier zijn de specifieke omstandigheden van het geval bepalend.

Bedrijfsmatige gebruiker: manege

Indien het paard bij een manege staat gestald, kan ook de manegehouder aansprakelijk zijn. Echter is dit voor het letselschade slachtoffer minder van belang. Van belang is dat de aansprakelijkheid voor 100% bij de bezitter van het paard dan wel de manegehouder ligt.[4]

Ongeluk met een huifkar

Een huifkar is tegenwoordig niet vaak terug te zien in het straatbeeld, maar toch worden er geregeld tochten gemaakt met een huifkar. Ook met een huifkar kan een ongeluk gebeuren, of het paard kan op hol slaan, waardoor de inzittenden of omstanders letsel oplopen.

Ook hier geldt de hoofdregel, namelijk dat de bezitter van het paard aansprakelijk is voor de ontstane schade door het paard ongeval met huifkar. Bij het plaatsnemen in een kar gespannen achter een paard wordt er in de jurisprudentie over het algemeen geen rekening gehouden met een percentage eigen schuld. Dit betekent dat het letselschade slachtoffer voor 100% de bezitter van het paard aansprakelijk kan stellen.[5]

Bronnen:

[1] http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel179

[2] http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/aansprakelijkheidsrecht/aansprakelijkheid-voor-dieren/aansprakelijkheid-bij-val-van-paard.htm

[3] http://docplayer.nl/3377734-Hof-leeuwarden-12-november-2003-val-van-paard-kind-jonger-dan-14-jaar-volledige-schadeloosstelling.html

[4] http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2011:BP1475

[5] http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0473

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.