LetselschadeSlachtoffer.nl

Wanneer iemand letsel als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval oploopt kan het zo zijn dat diegene lichamelijk dermate beperkt is, dat het uitvoeren van huishoudelijke taken niet meer mogelijk is. In de praktijk komen deze taken vaak terecht bij de gezinsleden, andere familieleden of vrienden van het slachtoffer. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze last compleet bij de naasten van het slachtoffer komen te liggen, als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van deze schade. De Richtlijn Huishoudelijke Hulp biedt in dit geval uitkomst.

Berekenen kosten huishoudelijke hulp na ongeval

Er bestaat namelijk een schadevergoeding voor deze behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden. Een hulpmiddel voor het vaststellen van een passend bedrag is de ‘Richtlijn Huishoudelijke Hulp’ van de Letselschade Raad. De Letselschade Raad is een onafhankelijke organisatie die als doelstelling heeft eenheid en duidelijkheid te brengen in de afhandeling van letselschade. Hierbij staat het slachtoffer centraal.[1]

Wanneer is de Richtlijn Huishoudelijke hulp van toepassing?

  • Wanneer er mantelzorg wordt uitgevoerd door familie, vrienden, kennissen of andere naasten. Dus niet wanneer er professionele huishoudelijke hulp wordt ingeschakeld.
  • De richtlijn ziet op huishoudelijke taken. Huishoudelijke taken zijn bijvoorbeeld koken, boodschappen doen en kinderen verzorgen, maar niet taken op het gebied van ‘zelfredzaamheid’, dat zijn taken zoals iemand brengen en halen of iemand helpen met douchen of haren wassen. De kosten voor professionele kinderopvang vallen eveneens niet onder de richtlijn.
  • Het moet gaan om huishoudelijke taken die voor het ongeval door het slachtoffer werden uitgevoerd.
  • De richtlijn ziet niet op verzorgende of verplegende taken.

Vaststelling van de schadevergoeding

De richtlijn kan worden toegepast voor een duur van maximaal zes maanden. Daarvoor is gekozen omdat bij matig letsel de meeste hulp bij het huishouden wel beëindigd zal zijn. Als er na zes maanden nog steeds sprake is van mantelzorg is de schade waarschijnlijk te complex om via een algemene richtlijn vastgesteld te worden en dient er met behulp van een medisch adviseur of een arbeidsdeskundige een berekening van de schade te worden gemaakt. Dit wordt dan concreet per geval vastgesteld.

Er wordt voor de Richtlijn Huishoudelijke Hulp een onderscheid gemaakt tussen de eerste drie maanden na de schade, en de drie maanden daarna.

De eerste drie maanden na het ongeval

De eerste drie maanden wordt de schadevergoeding voor de kosten van huishoudelijk hulp door middel van de volgende formule vastgesteld:

Normbedrag volgens de mate van beperking x bijdrage in het huishouden voorafgaand aan het ongeval.

Er zijn verschillende normbedragen vastgesteld door de Letselschade Raad.[2] Voor de vaststelling van het normbedrag wordt er een onderscheid gemaakt tussen alleenwonende, tweepersoonshuishoudens, gezinnen met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar en gezinnen met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar. Als er meerdere kinderen zijn wordt er gekeken naar de leeftijd van het jongste kind en die bijpassende categorie gebruikt. Uiteraard zullen de huishoudelijke taken in een gezin groter zijn dan bij een alleenwonende.
Er wordt eveneens een onderscheid gemaakt tussen ‘licht tot matig beperkt’ en ‘zwaar beperkt’.

Zwaarte van de beperking bepalend voor de hulpbehoefte

De zwaarte van de beperking wordt vastgesteld door de partijen in het letselschadeproces. Soms wordt hier een medisch adviseur bij betrokken, als het bijvoorbeeld om complexere klachten gaat. De mate van beperking kan ook af- of toenemen.

  • Iemand kan bijvoorbeeld eerst twee weken bedlegerig zijn en vervolgens langzaam weer taken oppakken.
  • Maar de beperkingen kunnen juist ook verergeren door verkeerde behandeling of een operatie.
  • Dan kan er bijvoorbeeld twee weken worden uitgegaan van het bedrag voor ‘zwaar beperkt’ en twee weken van het bedrag voor ‘licht tot matig beperkt’.
  • De normbedragen zijn een vergoeding per week (zeven dagen).

De ‘bijdrage in het huishouden voorafgaand aan het ongeval’ wordt uitgedrukt in percentages. Dit zijn vaste percentages van 25, 50, 75 of 100. Het gaat om het percentage wat het slachtoffer op zich naam vóór het ongeval gebeurde. Bij een alleenstaande is dit snel 100 procent, terwijl de lasten in een gezin vaak worden verdeeld.

Voorbeeld van een berekening huishoudelijke hulp na ongeval

Voorbeeld: het normbedrag voor gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar bij een zware beperking is € 280,-. Als diegene vóór het ongeval 75% bijdroeg in het huishouden, dan zal het bedrag volgens de richtlijn uitkomen op:  € 280,00 x 75 % = € 210,00 per week.

Drie maanden na het ongeval

Na drie maanden zal er een beoordelingsmoment plaatsvinden om te kijken of de hulp zoals hij bestaat nog voldoende is of dat er inmiddels professionele hulp ingeschakeld dient te worden. Als er inderdaad nog mantelzorg wordt uitgevoerd door naasten, kan er voor nog maximaal drie maanden schadevergoeding worden vastgesteld via de richtlijn. Dit gebeurt dan via een vergoeding van € 9 per uur voor de geleverde mantelzorg.

De Richtlijn Huishoudelijke Hulp is niet bindend

Wanneer een slachtoffer meer hulp nodig heeft, of de hulp duurder uitvalt dan in bovenstaand voorbeeld, zal de tegenpartij deze kosten dienen te vergoeden wanneer het slachtoffer deze kosten aannemelijk kan maken.

Het is voor een letselschadeslachtoffer dus zeker mogelijk om compensatie te verkrijgen voor het feit dat hij of zij geen huishoudelijke taken meer kan verrichten, zelfs al voeren vrienden of familie deze taken uit! Ook als het slachtoffer nog geen hulp heeft ingeschakeld maar het duidelijk is dat de behoefte aan die hulp er wel is, zal de wederpartij deze behoefte aan huishoudelijke hulp dienen te vergoeden.

Bronnen:

[1] Zie voor alle doelstellingen van de Letselschade Raad: http://www.deletselschaderaad.nl/index.cfm?page=Doelstellingen

[2] Zie voor de tabel met de normbedragen: http://www.deletselschaderaad.nl/library/repository/DLRichtlijn%20Huishoudelijke%20Hulp.pdf p.2

Telefoonnummer(verplicht)

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.