LetselschadeSlachtoffer.nl

Hof Den Bosch, 21 juni 2016: ECLI:NL:GHSHE:2016:2489

  • Bedrijfsongeval
  • Geven van duidelijke instructies
  • Onduidelijke toedracht
  • Bewijslast werkgever – werknemer

Op 21 juni 2016 heeft het Hof te Den Bosch een uitspraak gedaan in een rechtszaak waarbij de werknemer de werkgever aansprakelijk stelde voor haar schade. De toedracht van het ongeval was onduidelijk.Wat is voor een slachtoffer én de werkgever de bewijslast bij een bedrijfsongeval?

De feiten

De feiten in ECLI:NL:GHSHE:2016:2489

Eiseres werkte van augustus 2006 tot augustus 2009 als orderpicker in het distributiecentrum van Lidl. In 2008 is zij van een pallet gevallen. Als gevolg van het ongeval heeft ze een gecompliceerde enkelbreuk opgelopen, met ernstig blijvend letsel tot gevolg. De precieze toedracht van het ongeval staat ter discussie.

De werkneemster stelt op grond van artikel 7:658 lid 2 Lidl aansprakelijk voor haar schade veroorzaakt door het bedrijfsongeval. Zij stelt dat Lidl als werkgever is tekortgeschoten in zijn zorgplicht.

Kantonrechter

Vast staat dat het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Over de feitelijke toedracht van het ongeval verschillen de meningen. Eiseres zegt dat zij twee trays yoghurt uit de stelling moest pakken. Voor de pallet waarop de yoghurt stond, lag een lege pallet met een aantal kapotte pakken yoghurt. Om de twee trays yoghurt te kunnen pakken moest ze op de lege pallet stappen. Nadat ze de yoghurt gepakt had, draaide ze zich om en gleed ze uit over de yoghurt die op de lege pallet lag. Vervolgens is zij met haar rug tegen een ijzeren rek gevallen. Bij de val is haar voet bekneld geraakt met een gecompliceerde breuk tot gevolg. Lidl betwist dat er yoghurt op de lege pallet heeft gelegen.

Geen opzet of bewuste roekeloosheid

Tussen partijen staat vast dat er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid (zie ook: Pollemans/Hoondert). Ook de plaats van het ongeval staat niet ter discussie. De kantonrechter stelt dat aangenomen kan worden dat er lege pallets op de werkvloer lagen en dat Lidl geen instructies heeft gegeven dat lege pallets meteen weggehaald dienen te worden. Ook had Lidl er rekening mee moeten houden dat ervaren werknemers minder voorzichtigheid in acht nemen.

Werkgever gaf geen duidelijke instructies en daarom aansprakelijk te houden voor het bedrijfsongeval

De kantonrechter oordeelt dat het niet van belang is of er yoghurt op de lege pallet lag. Doordat Lidl geen instructies heeft gegeven om lege pallets van de werkvloer te verwijderen zijn zij tekortgeschoten in zijn zorgplicht en dit heeft tot gevold dat Lidl aansprakelijk is voor de schade.

De Lidl heeft beroep ingesteld tegen de uitspraak van de kantonrechter.

Hof

Voor het Hof (ECLI:NL:GHSHE:2016:2489) begint aan zijn beoordeling zet hij eerst de bewijslast bij bedrijfsongevallen uiteen:

  • Het is aan de werknemer om gemotiveerd te stellen dat hij bij de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft opgelopen. Het is in het algemeen voldoende als vast komt te staan dat het ongeval heeft plaatsgevonden op de werkplek. De werknemer hoeft niet de exacte toedracht van het ongeval te bewijzen. De bewijslast bij een bedrijfsongeval is voor het slachtoffer is op die manier niet groot.
  • Is dit de werknemer gelukt dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de schade, tenzij hij kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht of dat er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer. De oorzaak van het ongeval hoeft niet vast te staan. Als de oorzaak vaststaat kan de werkgever zich beperken tot het leveren van bewijs dat hij in een specifieke situatie aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Als de oorzaak van het ongeval onduidelijk is heeft dit een ruimere bewijslast voor de werkgever tot gevolg.
  • Als de werkgever er niet in slaagt om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, dan rest hem nog de mogelijkheid te stellen en te bewijzen dat het ongeval ook had plaatsgevonden als hij aan zijn zorgplicht had voldaan. Ook hier heeft de werkgever een zwaardere bewijslast als de toedracht van het ongeval onbekend is.

Verweer werkgever

Lopen op pallets is niet gevaarlijk volgens de werkgever

Lidl voert het verweer dat het lopen op pallets niet gevaarlijk is en geen werkrisico is. Lidl stelt dat het lopen op pallets niet verschilt van dagelijkse activiteiten zoals het op- en afstappen van de stoep. Dit verweer verwerpt het hof met de overweging dat er voldoende aanwijzingen zijn dat er sprake is van een reëel valgevaar. Ook oordeelt het hof dat het stappen op pallets niet vergelijkbaar is met het op- en afstappen van de stoep. Hierbij weegt mee dat het een veelvuldig terugkerende handeling is.

Werkgever stelt dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht

Ook stelt Lidl wel te hebben voldaan aan zijn zorgplicht. Hierbij voeren zij aan dat hun werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en dat de werkruimte goed is verlicht.  Ook rijden er reachtruckers rond die de instructie hebben om lege pallets weg te brengen. Op de naleving wordt toegezien door het hoofd van de afdeling goederenontvangst. Orderpickers moeten het melden wanneer een pallet bijna leeg is, zodat ze daarna snel weggehaald kunnen worden. Tot slot loopt er een schoonmaker rond die kan worden opgeroepen als er wat is gevallen.

Hof: Maatregelen zoals getroffen door de werkgever zijn onvoldoende

Het Hof oordeelt dat de hierboven beschreven maatregelen onvoldoende zijn. Ondanks de instructies van Lidl is het de praktijk dat werknemers over lege pallets moeten lopen.

Lidl heeft voorts nog benadrukt dat het werken met pallets een wezenlijk en onmisbaar onderdeel van het werkproces is. Het Hof oordeelt hierover dat dit niets afdoet aan het feit dat de lege pallets eerst verwijderd kunnen worden, voordat er spullen van de achterste pallet gehaald worden.

Hof: werkgever is aansprakelijk voor de schade van de werknemer

Het voorgaande heeft ertoe geleid dat het Hof Lidl aansprakelijk acht voor de schade van de werknemer. Uit bovenstaande blijkt dat de bewijslast bij een bedrijfsongeval voor werknemers niet groot is. Die van een werkgever is hoog, te meer wanneer de toedracht van het ongeval onduidelijk is.

 Meer jurisprudentie over bedrijfsongevallen:

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.