LetselschadeSlachtoffer.nl

Rechtbank Midden-Nederland deelgeschil, 13 april 2016

  • Werkgeversaansprakelijkheid pakketbezorger
  • Verplichte maatregelen ex art 7:658 BW
  • Werkgever aansprakelijk voor uitgluiden openbare weg

Rechtsvraag

Kan een pakketbezorger die tijdens het bezorgen van een pakketje uitglijdt over vastgekoekte sneeuw zijn schade verhalen op zijn werkgever?

De feiten

Een pakketbezorgster is op 16 februari 2010 uitgegleden over vastgekoekte sneeuw. De val vond plaats nadat zij uit een bestelbus stapte om een pakketje houtlijm bij een klant te bezorgen. De pakketbezorgster heeft als gevolg van de val haar pols gebroken waaraan later reflexdystrofie is opgetreden. Ze is na het ongeval voor 80-100% arbeidsongeschikt verklaard.

De pakketbezorgster stelt haar werkgever aansprakelijk op grond van artikel 7:658. De werkgever heeft volgens haar niet voldaan aan zijn zorgplicht, omdat hij zijn werknemers geen deugdelijke werkschoenen heeft verschaft. De werkgever voert gemotiveerd verweer.

Rechtbank

Bij de beoordeling stelt de kantonrechter voorop dat  de werkgever op grond van artikel 7:658 lid 2 aansprakelijk is voor de schade die een werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever is enkel niet aansprakelijk als hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer. Er is sprake van een ruime zorgplicht.

Artikel 7:658 lid 1 houdt in dat er een hoog veiligheidsniveau geldt voor onder andere de betrokken werkruimte. De werkgever moet dus maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ongevallen tijdens werk te voorkomen. De kantonrechter oordeelt dat wanneer een werknemer voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden op plaatsen komt die niet als arbeidsplaats kunnen worden beschouwd, de zorgplicht van de werkgever zich ook over deze plaatsen en werkzaamheden strekt. In de onderhavige situatie moet de pakketbezorger voor zijn werk de openbare weg op. De werkgever moet dus maatregelen nemen en aanwijzingen geven om ongevallen op de openbare weg te voorkomen. In deze situatie is de zorgplicht wel minder omvangrijk, omdat de werkgever geen zeggenschap heeft over de verkeersveiligheid en inrichting van de openbare weg.

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Daartoe heeft de kantonrechter het volgende overwogen:

  • Een pakketbezorger moet om het pakketje te bezorgen op het afleveradres, uit de bestelbus stappen.
  • Op dit moment bestaat er altijd een gevaar voor uitglijden. Dit gevaar is groter bij winters weer.
  • Dit vormt volgens de kantonrechter een bedrijfsrisico dat voor rekening van de werkgever dient te komen. Er is hier geen sprake van een alledaagse activiteit zoals de verweerder stelt. Het gevaar van uitglijden is aanwezig door de aard van de werkzaamheden.
  • Van de werkgever mag volgens de kantonrechter verwacht worden dat hij preventieve maatregelen neemt, zoals zijn werknemers voorzien van passend schoeisel.

Dit is niet gebeurd, ook niet nadat de werknemers hier specifiek om hebben gevraagd. Dit alles tezamen maakt dat de werkgever aansprakelijk gehouden dient te worden voor het ongeval. Hij dient de letselschade zoals de werknemer die lijdt, te vergoeden.

Zie ook:

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.