LetselschadeSlachtoffer.nl

HR 20 september 1996, NJ 1997, 198

Onderwerpen

  • Bewuste roekeloosheid
  • Ervaringsfeit
  • Bedrijfsongeval

De vraag

Heeft meneer Pollemans bewust roekeloos gehandeld en daarom geen recht op een schadevergoeding van zijn werkgever?

Casus

Meneer Pollemans werkt als timmerman bij Hoondert Kwadendamme B.V. Pollemans was met een opdracht bezig om een bedrijfshal op te bouwen. Tijdens de werkzaamheden ging Pollemans op een onbeschermd stuk van het dak staan, waarna hij erdoorheen zakte en twee meter naar beneden viel. De werkgever (Hoondert), had de werknemer (Pollemans) diverse keren gewaarschuwd dat een bepaald deel van het dak waarop gewerkt wordt op instorten staat. Tevens was dit gedeelte van het dak afgezet met linten.

Ondanks deze waarschuwingen loopt de werknemer toch steeds op het dak, omdat dit een kortere route is. Uiteindelijk zakt hij toch door het dak en loopt ernstig letsel op. De werknemer vordert een schadevergoeding van zijn werkgever op basis van Art 1638 lid 2 (oude BW, nu 7:658 BW). De werkgever stelt echter dat er sprake is van bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. Maar omdat de werknemer vlak voor hij op het onveilige deel loopt niet gewaarschuwd is, neemt de rechter geen bewuste roekeloosheid aan. Daarmee is de werkgever aansprakelijk voor het ongeval en dient deze de schade van de werknemer te vergoeden.

Waarschuwing

De rechter is van mening dat de werkgever aansprakelijk is, omdat deze hem niet voldoende heeft gewaarschuwd voor het gevaar van het zwakke dak. Wanneer de werkgever hem wel effectief had gewaarschuwd, had het ongeval volgens de Hoge Raad niet plaatsgevonden.

Eigen schuld

Eigen schuld wordt niet snel aangenomen als het gaat om bedrijfsongevallen, maar wat houdt het in? Het staat voor een mate van opzet of bewuste roekeloosheid, die zo ernstig is dat het niet meer uit maakt of de werkgever al dan niet zijn zorgplicht heeft geschonden. Volgens het arrest Pollemans/Hoondert kan het bestaan van het bewustzijn van roekeloosheid alleen aan worden genomen, wanneer de werknemer onmiddellijk voorafgaand aan het ongeval bewust was van de roekeloosheid van zijn handelen.

Ervaringsfeit

Iemand die dagelijks in gevaarlijke situaties werkt, is zich waarschijnlijk niet steeds bewust van de risico’s van zijn werk. In dit arrest bepaalt de Hoge Raad dat artikel 1638 lid 2 (oude BW, nu 7:658 BW) er toe strekt de werknemer te beschermen door rekening te houden met het ervaringsfeit van de werknemer. Een bepaalde werksituatie waarin een werknemer dagelijks verkeert, leidt immers tot vermindering van voorzichtigheid ter voorkoming van ongevallen bij deze werknemer.

Relevantie

Voor een geslaagd beroep op roekeloosheid van de werkgever dient de werknemer zich onmiddellijk voorafgaand aan de schadetoebrengende gebeurtenis, zich daadwerkelijk bewust te zijn van het roekeloze karakter van gedrag.

Belangrijke rechtsregels

R.O 3.3) De Hoge Raad heeft in Rechtoverweging 3.3 overwogen dat er pas van bewust roekeloos handelen sprake is, als de werknemer zich bewust was van de roekeloosheid van zijn gedragingen direct voorafgaand aan het ongeval. Dat de werkgever meerdere malen heeft gewaarschuwd dat Pollemans niet op het zwakke stuk van het dak moest gaan staan, is niet genoeg om aan te nemen dat Pollemans in dit geval bewust roekeloos heeft gehandeld.

R.O 3.5) Als Hoondert tekort is geschoten in zijn zorgplicht, dient het causaal verband tussen dit tekortschieten en het ongeval aanwezig te worden geacht. Slechts wanneer Hoondert zou kunnen aantonen dat de veiligheidsmaatregelen die redelijkerwijs van hem verwacht konden worden, het ongeval niet zouden hebben voorkomen, zou Hoondert van zijn aansprakelijkheid bevrijden.

Bronnen:

  • HR 20 september 1996, JAR 1996/203
  • Handboek Personenschade, 2020.4.3 Eigen schuld van de werknemer

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.