LetselschadeSlachtoffer.nl

Hoge Raad 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5215

  • Zorgplicht werkgever
  • Eenzijdig voetgangersongeval
  • Geen werkgeversaansprakelijkheid

Onderwerp

Is de werkgever aansprakelijk voor de schade (letsel) die de werknemer heeft opgelopen tijdens de verrichting van de werkzaamheden en zo ja, is er een zorgplicht voor de werkgever om een deugdelijke verzekering af te sluiten om zo de schade die is opgelopen door de werknemer (eenzijdige voetgangersongeval) zoveel mogelijk te dekken?

De feiten

Verweerster was als postbezorger in dienst bij de TNT. Tijdens het werk is de verweerster (werknemer) uitgegleden over een plak ijs of bevroren sneeuw. Dit gebeurde toen de werknemer de post wilde bezorgen. Door het ongeval heeft de werknemer haar linkerenkel gebroken. Na een periode van zes maanden arbeidsongeschiktheid, is de werknemer een half jaar na het ongeval weer volledig arbeidsgeschikt. Nadar de werknemer een (hernieuwde) operatie is ondergaan, kon zij niet meer als postbezorger kon werken.

De werknemer stelt TNT aansprakelijk op grond van art. 7:658 BW en art. 7:611 BW. Zij vordert dan ook schadevergoeding van TNT.

Kantonrechter

Volgens de kantonrechter kan TNT niet aansprakelijk worden gesteld op grond van art. 7:658 BW. TNT is namelijk niet tekortgeschoten op haar rustende zorgplicht.

De werknemer stelde de TNT ook aansprakelijk op grond van art. 7:611 BW. Volgens de kantonrechter is deze vordering van de werknemer wel toewijsbaar. De kantonrechter verwijst hier naar een aantal arresten. De Hoge Raad is in de zaak HR 1 februari 2008, NJ 2009, 330 [A]/Akzo tot de conclusie gekomen dat een werkgever verplicht is zorg te dragen voor haar werknemers om zo de schade die is opgelopen tijdens het deelnemen aan het wegverkeer te kunnen verzekeren.

In het arrest Maatzorg is deze aansprakelijkheid van de werkgever nog eens vergroot. Werknemers die tijdens hun werkzaamheden per fiets schade oplopen kunnen hun werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. Tevens geldt dit voor voetgangers die schade lijden door een ongeval met een voertuig.

Hoge Raad

De werkgever dient op grond van artikel 7:658 BW adequate maatregelen te treffen om zo bedrijfsongevallen te voorkomen. De inhoud van deze zorgplicht voor werkgevers hangt onder meer af van de mate waarin de werkgever zeggenschap heeft over waar de werknemer de werkzaamheden verricht. Dit komt er onder meer op neer dat het feit dat de werkgever genoeg maatregelen heeft getroffen om zo schade te voorkomen, niet direct ook betekent dat er geen risico bestaat op schade tijdens het verrichten van de werkzaamheden. “Het feit dat dat risico buiten de zorgplicht van de werkgever ligt, betekent niet dat op de werkgever ten aanzien van dat risico geen verantwoordelijkheid rust.”

Het hangt van de omstandigheden van het geval af of de werkgever de verantwoordelijkheid voor het risico op schade draagt, en, indien dat het geval is, op welke manier de werkgever een invulling kan en behoort te geven. Deze verantwoordelijkheid is niet beperkt tot werknemers die tijdens het verrichten van werkzaamheden deelnemen aan het verkeer. Dit kan gaan om een (niet gemotoriseerd) voertuig of een voetganger die schade lijdt bij een ongeval waar een voertuig bij betrokken is. “De afbakening van de grens tot waar de verantwoordelijkheid van de werkgever reikt, wordt in belangrijke mate bepaald door:

  • de aard van het ongeval,
  • de gevolgen daarvan voor de werknemer,
  • de mogelijkheid van de werkgever om daarvoor een voorziening te treffen, en
  • de inhoud van de voorziening die in dat kader redelijkerwijs van de werkgever mag worden verwacht.”

Wanneer wordt gekeken naar de aard van het ongeval is het niet alleen van belang of het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Maar ook de mate waarin dat ongeval een gevolg is van de aard en inhoud van de werkzaamheden, en de omstandigheden waaronder die werkzaamheden dienen te worden verricht.

De werkgever van verweerster, de TNT heeft nog niet aan kunnen tonen dat het niet mogelijk is om een verzekering af te sluiten die de schade die de werknemer heeft opgelopen dekt. Er is al een bedrag uitgekeerd aan de werknemer, maar dit bedrag dekt de schade niet. TNT had een deugdelijke verzekering moeten afsluiten zodat de schade die de werknemer heeft opgelopen kon worden gedekt. Deze verplichting is de TNT derhalve niet nagekomen. Er blijkt namelijk vanuit de kant van TNT dat de verzekering die TNT heeft afgesloten ook kan worden gezien als een deugdelijke verzekering. Tevens heeft de TNT niet gesteld dat een verzekering waarin de dekking wat uitgebreider is, niet van hen kan worden gevergd.

Onjuiste rechtsopvatting

Er is sprake van een onjuiste rechtsopvatting. Daar zijn een aantal punten voor te bedenken. Ten eerste wordt er verwezen naar het arrest HR 12 december 2008, LJN BD3129, NJ 2009/332 (Maatzorg). In dit arrest is onder meer bepaald dat op grond van artikel 7:611 BW een werkgever niet verplicht is om een verzekering af te sluiten die betrekking heeft op de schade die de werknemer heeft opgelopen bij een eenzijdig ongeval en dan ook nog eens te voet.

Ten tweede is het zo dat een werknemer die een ongeval is overkomen tijdens het verrichten van de werkzaamheden, de werkgever aansprakelijk kan stellen op grond van artikel 7:658 BW. De werkgever heeft in dat geval zijn zorgplicht geschonden. In de Arbeidsomstandighedenwet wordt namelijk een ruime beschrijving gegeven aan de term ‘arbeidsplaats’. Het gaat in dit geval om iedere plaats die een verband heeft met de arbeid die moet worden verricht. Tevens is het zo dat de zorgplicht van de werkgever strekt tot plaatsen die niet worden aangemerkt als arbeidsplaatsen. Men kan hierbij denken aan de openbare weg, indien er wordt deelgenomen aan het verkeer.

Het is echter wel zo dat het mogelijk is de zorgplicht te beperken, bijvoorbeeld wanneer de werkgever geen zeggenschap heeft over de inrichting. Daarnaast kunnen een groot aantal andere factoren bijdragen aan het ontstaan van verkeersongevallen, zonder dat de werkgever daar invloed op kan uitoefenen.

Artikel 7:611 BW

In een aantal gevallen is het mogelijk dat de werkgever aansprakelijk kan worden gehouden voor ongevallen die niet ‘in de uitoefening van zijn werkzaamheden’ hebben plaatsgevonden, maar er wel een samenhang bestaat tussen de arbeidsovereenkomst en de situatie waarin het ongeval heeft plaatsgevonden. De werkgever is dan aansprakelijk op grond van artikel 7:611 BW.

Dit kan het geval zijn in situaties waarbij de werkgever voor zijn werknemers een activiteit organiseert waarbij risico op schade kan bestaan voor de werknemers. Ook kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die plaatsvinden in de privésituatie van de werknemer. Dit is mogelijk indien bij de werkgever bekend is dat er specifiek en ernstig gevaar is voor de werknemer.

Doordat er veel ongevallen plaatsvinden in het wegverkeer is er in het licht daarvan ook een verplichting voor de werkgevers gekomen. Deze verplichting brengt mee dat de werkgever een behoorlijke verzekering dient af te sluiten voor de werknemers voor werkzaamheden die kunnen leiden dat de werknemers betrokken raken bij een verkeersongeval. Dit valt onder de zorgplicht van de werkgever artikel 7:611 BW.

De werkgever is niet verzekeringsplichtig voor een eenzijdig voetgangersongeval van de werknemer op de openbare weg. Het struikelen of uitglijden van een werknemer kan niet als bijzonder worden gezien. Tevens kan het struikelen of uitglijden van een werknemer worden gezien als een risico dat is verbonden aan het wegverkeer. “Er bestaat daarom in het algemeen geen goede grond voor een verdergaande bescherming van de werknemer dan bij struikelen of uitglijden op de arbeidsplaats zelf.”

Conclusie

Uit artikel 7:611 BW kan niet worden afgeleid dat TNT de verplichting heeft om een behoorlijke verzekering te regelen die ervoor zorgt om de schade die is opgelopen door werknemer zoveel mogelijk te dekken. Dit gaat dan met name om de dekking van het risico in gevallen van een eenzijdig voetgangersongeval.

Bron: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2011:BR5215

Zie ook:

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.