LetselschadeSlachtoffer.nl

Een bedrijfsuitje is zoals het woord al doet vermoeden een uitje die speciaal voor werknemers wordt georganiseerd. De werkgever van het desbetreffende bedrijf maakt dit bedrijfsuitje mogelijk en organiseert en betaalt alle activiteiten. Een bedrijfsuitje kan om diverse redenen georganiseerd worden, zoals het versterken van de teamspirit of het belonen en motiveren van de werknemers.[1] Deze uitjes vinden veelal plaats op een locatie buiten het bedrijf van de werkgever.

Letselschade tijdens bedrijfsuitje

Het kan gebeuren dat een werknemer tijdens een bedrijfsuitje letselschade oploopt. De vraag die hierbij rijst is of de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer tijdens het bedrijfsuitje heeft opgelopen. Zoals u wellicht al weet, is de werkgever over het algemeen aansprakelijk te stellen voor bedrijfsongevallen. Maar ook voor schade veroorzaakt tijdens een bedrijfsuitje kan de werkgever onder omstandigheden aansprakelijk worden gehouden, mits er voldoende samenhang is tussen:

  • de door de werknemer gemaakte fout die leidde tot het ongeval en;
  • de gemaakte afspraken over het dienstverband.[2] 

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen op de werkvloer

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat op het werk of tijdens werktijd heeft plaatsgevonden. De werkgever kan voor een bedrijfsongeval aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 7:658 BW.

De werkgever is op basis van artikel 7:658 BW verplicht om:

“[…] de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. […]

De werkgever is snel aansprakelijk te stellen, omdat hij degene is die dient te bewijzen dat hij niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Artikel 7:658 BW omvat dan ook een gunstige bewijslast voor de werknemer.[3]

Werkgever aansprakelijk voor schade bedrijfsuitje

Het kan voorkomen dat de werkgever bij een bedrijfsuitje aansprakelijk kan worden gesteld op basis van artikel 7:658 BW. Echter, hierbij is belangrijk dat de werkgever:

  • het recht heeft om te beslissen over het bedrijfsuitje en;
  • bevoegd is om instructies te geven tijdens het bedrijfsuitje.

Dit is veelal niet het geval mede dankzij het feit dat bij een bedrijfsuitje meestal geen sprake is van uitoefening van werkzaamheden. Onder omstandigheden kan een werkgever jegens zijn werknemer echter ook aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:611 BW, goed werkgeverschap.

Ongevallen tijdens een bedrijfsuitje

Een bedrijfsuitje vindt veelal plaats op een andere locatie dan de werkplek. Bij letselschade die tijdens een bedrijfsuitje is ontstaan zal meestal dan ook geen sprake zijn van de uitoefening van de werkzaamheden, waardoor een werkgever vaak niet aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 BW. Vaak kan de werkgever dan echter wel aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 7:611 BW.

De werkgever is op basis van artikel 7:611 BW verplicht om zich als een goed werkgever te gedragen. Bij bedrijfsuitjes houdt dit in dat de werkgever bij dan wel voorafgaand aan het uitje moet controleren of er risico’s aanwezig zijn en of er in dat geval een verzekering voor de werknemers kan worden afgesloten.[4]

Werkgever aansprakelijk voor fouten van ondergeschikten

De werkgever kan ook voor ondergeschikten aansprakelijk worden gehouden op grond van artikel 6:170 BW. Hetgeen inhoudt dat de werkgever ook aansprakelijk is voor uw letselschade, indien de fout is ontstaan door één van uw collega’s tijdens werkzaamheden waarover de werkgever zeggenschap had ten tijde van het ongeval.

Oftewel: tijdens de voorbereidingen van een bedrijfsuitje dient de werkgever alle mogelijke risico’s te inventariseren. Wat tevens een rol kan spelen, is of de werknemers doorgaans geacht worden om aanwezig te zijn tijdens de bedrijfsuitjes die de werkgever organiseert. Maar zelfs als de werknemers daar niet toe worden verplicht, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld.[5] Indien u uw schade als gevolg van het ongeval vergoed wenst te zien, dan kan dit tevens op basis van artikel 6:162 BW. U stelt uw werkgever dan op grond van de onrechtmatige daad aansprakelijk.

Bronnen:

[1] prof.mr. G.J.J. Heerma van Voss, Asser/Heerma van Voss 7-V 2012/275.

[2] Idem.

[3] http://www.juridischbureauletselschade.nl/akelijk-voor-letselschade-bedrijfsuitje/.

[4] Hoge Raad ’s-Gravenhage 17 april 2009, JAR 2009/128.

[5] Rechtbank Amsterdam 8 januari 2003, JAR 2004/108.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.