LetselschadeSlachtoffer.nl

Inspectie SZW, oftewel de Arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie, ook wel de Inspectie SZW genoemd, doet onderzoek of de werkgever in overeenstemming handelt met de wet- en regelgeving omtrent de omstandigheden waarin werknemers hun werk verrichten. Indien blijkt dat de werkgever niet in overeenstemming handelt met hetgeen volgens de wet is voorgeschreven, dan spreekt de arbeidsinspectie de betreffende werkgever daarop aan en dienen de arbeidsomstandigheden te worden gewijzigd.

De Inspectie SZW, nadere definitie

De Inspectie SZW (hierna: de arbeidsinspectie) is toezichthouder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.[1] Sinds 1 januari 2012 bestaat de arbeidsinspectie uit de samengevoegde organisaties en activiteiten van de voormalige Arbeidsinspectie (ook wel: AI), de Inspectie Werk en Inkomen (ook wel: IWI) en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ook wel SOID) van het ministerie van SWZ.[2]

Toezicht en opsporingstaken

Het is voor werkgevers ingevolge de arbeidsomstandighedenwet (hierna ook wel: Arbowet) verplicht zorg te dragen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Zie ook zorgplicht werkgever. De arbeidsinspectie houdt onder meer toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving omtrent veilige en gezonde werkomstandigheden in de Arbowet, de Arbeidstijdenwet, de Wet minimumloon en de Wet allocatie arbeidskrachten (ter bestrijding van arbeidsmarktfraude) en handhaaft de wet daar waar nodig.[3] Het toezicht vindt plaats op basis van risicoanalyses, omgevingsanalyses en door:

  • preventieve acties (voorlichting over rechten en plichten);
  • inspecties;
  • onderzoeken (bijvoorbeeld naar aanleiding van meldingen over ongevallen, klachten en signalen);
  • repressieve interventies (zoals het opleggen van bestuurlijke boetes en strafrechtelijke handhaving)[4]

De arbeidsinspectie heeft voor ogen een ‘eerlijk, gezond en veilig werk- en bestaanszekerheid voor iedereen’ te bewerkstelligen.[5] Door middel van risico- en omgevingsanalyses worden de arbeidsomstandigheden, de werking van de arbeidsmarkt, de arbeidsverhoudingen en de werking van het stelsel van sociale zekerheid nagegaan.[6]  Op die manier draagt de arbeidsinspectie bij aan een mensgericht en sterk Nederland en aan het uitbreiden van de arbeidsdeelname onder werkend Nederland.[7]

De rol van de arbeidsinspectie bij letselschadeprocedures

Werkgevers zijn ingevolge de Arbowet verplicht om van arbeidsongevallen die de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname tot gevolg hebben gehad, een melding te doen bij de arbeidsinspectie.[8] Indien het letsel niet direct tot een ziekenhuisopname heeft geleid, maar nadien toch een ziekenhuisopname of behandeling noodzakelijk is geweest die betrekking kan hebben op het voorgedane arbeidsongeval, dient de werkgever alsnog melding hiervan te doen.[9]

Het is de taak van de arbeidsinspectie om onderzoek te doen naar deze meldingen en na te gaan of sprake is van een verband tussen het plaatsgevonden ongeval en de geschonden wettelijke arbeidsnorm. Als sprake is van een verband, kan de arbeidsinspectie handhavend ingrijpen.[10] Het dient hierbij de gaan om een juridisch ‘causaal verband’, hetgeen impliceert dat het voorgedane (bedrijfs)ongeval het gevolg is van de wettelijke normschending.

Nadere definitie arbeidsongeval en meldingsplichtige arbeidsongevallen

Een arbeidsongeval is een ongeval dat zich voordoet tijdens of als gevolg van het werk. Denk in dat kader aan werkzaamheden in een bedrijf of instelling, werkzaamheden op een (bouw)locatie, wegwerkzaamheden en werkzaamheden ten behoeve van transport. Oftewel, een arbeidsongeval kan zowel plaatsvinden op een vaste werkplek, als op locatie.[11] Een arbeidsongeval is meldingsplichtig als de werknemer door het ongeval tijdens het verrichten van de werkzaamheden:

  • komt te overlijden;
  • blijvend letsel (amputatie, gedeeltelijke blindheid, chronische lichamelijke of psychische klachten) oploopt;
  • in een ziekenhuis (dagopname daaronder begrepen) wordt opgenomen anders dan voor een poliklinische behandeling.[12]

Arbeidsongevallen die tot de dood hebben geleid, dienen direct gemeld te worden bij de arbeidsinspectie middels het volgende telefoonnummer: 0800-5151 (gratis). De arbeidsinspectie is daarvoor telefonisch zeven dagen per week, 24 uur beschikbaar. Andere meldingen kunnen zowel middels voornoemd telefoonnummer als direct digitaal gemeld worden middels een volledig ingevuld meldingsformulier die te vinden is op www.inspectieszw.nl.

De meldingsplicht rust niet slechts op werkgevers als het gaat om eigen werknemers, maar ook als het gaat om ‘ingeleende’ werknemers of andere personen die onder het regime en het gezag van de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten.[13] Indien de werkgever niet overeenkomstig de op hem rustende meldingsplicht handelt, legt de arbeidsinspectie een boete op die kan oplopen tot € 50.000.[14]

Heeft uw werkgever de arbeidsinspectie niet ingeschakeld, terwijl dit wel moest? Neem dan contact met ons op. Wij regelen voor u dat de arbeidsinspectie alsnog een onderzoek instelt. Onze juridische hulp bij letselschade na een bedrijfsongeval kost u niets. Indien nodig schakelen wij voor u alsnog de arbeidsinspectie in.

Het onderzoek dat de arbeidsinspectie uitvoert is met name gericht op:

  • het achterhalen van de toedracht en oorzaken van het ongeval;
  • het nagaan of het ongeval is veroorzaakt door één of meer overtredingen van de wet.[15]

Op de werkgever rust de plicht om mee te werken aan al hetgeen in het kader van voornoemd onderzoek noodzakelijk, het geven van informatie daaronder begrepen. Op deze manier krijgen wij het vaak voor elkaar dat de aansprakelijkheid voor het arbeidsongeval alsnog wordt erkend. Hierna zal de letselschade kunnen worden geclaimd.

Handhaving door de arbeidsinspectie

Indien het geval zich voordat dat de arbeidsinspectie vergrijpen constateert, dan staan verschillende handhavingsbevoegdheden voor de arbeidsinspectie open die betrekking hebben op initiële inspecties, her-inspecties, keten- en bestuurdersbenaderingen en handhavingsinterventies.[16]

Mocht daarop geconstateerd worden dat sprake is van vergrijpen die niet in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving, die in relatie kunnen worden gebracht met het voorgevallen ongeval én dat er zich een ziekenhuisopname heeft voorgedaan ofwel sprake is van ernstig blijvend letsel, dan maakt de arbeidsinspectie een ‘ongevalsboeterapport’ op.[17]

Op het moment dat zaken niet op orde zijn, dan volgt een maatregel, zoals een boete of stillegging.[18] Daar waar nodig wordt door de arbeidsinspectie aan de werkgever de opdracht gegeven maatregelen te nemen om een einde te maken aan de gevaarlijke situatie of beveiligingsmaatregelen te treffen teneinde herhaling tegen te gaan.[19] De arbeidsinspectie maakt daarbij gebruik van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Ook wel: Wahss).[20]

Bronnen:

[1] mr. J.A. van den Bos, ‘Meerjarenplan 2015-2018. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid’, september 2014, p. 4. Zie ook: <https://www.meerjarenplan2015-2018inspectieszw.nl/downloads>

[2] Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘Wat doet de Inspectie SZW?’, juni 2015, Xerox/OBT Den Haag, december 2015, p. 3. Zie ook: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/04/04/wat-doet-de-arbeidsinspectie>

[3] mr. J.A. van den Bos, ‘Jaarplan 2015. Inspectie Sociale Zalen en Werkgelegenheid’, september 2014, p. 4. Zie ook: <https://www.inspectieszw.nl/publicaties/jaarplannen/2014/09/15/jaarplan-2015>

& Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘Wat doet de Inspectie SZW?’, juni 2015, Xerox/OBT Den Haag, december 2015, p. 4. Zie ook: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/04/04/wat-doet-de-arbeidsinspectie>

[4] Idem, p. 3-4.

[5] Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW’. Rijksoverheid: maart 2013, p. 2. Zie ook: <https://www.inspectieszw.nl/publicaties/brochures/2017/03/09/meldingsplichtige-arbeidsongevallen>

[6] mr. J.A. van den Bos, ‘Meerjarenplan 2015-2018. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid’, september 2014, p. 4. Zie ook: <https://www.meerjarenplan2015-2018inspectieszw.nl/downloads>

[7] Idem

[8] Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW’. Rijksoverheid: maart 2013, p. 3. Zie ook: <https://www.inspectieszw.nl/publicaties/brochures/2017/03/09/meldingsplichtige-arbeidsongevallen>

[9] Idem

[10] mr. J.A. van den Bos, ‘Meerjarenplan 2015-2018. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid’, september 2014, p. 31. Zie ook: <https://www.meerjarenplan2015-2018inspectieszw.nl/downloads>

[11] Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW’. Rijksoverheid: maart 2013, p. 5. Zie ook: <https://www.inspectieszw.nl/publicaties/brochures/2017/03/09/meldingsplichtige-arbeidsongevallen>

[12] Idem

[13] Idem

[14] Idem

[15] Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW’. Rijksoverheid: maart 2013, p. 6. Zie ook: <https://www.inspectieszw.nl/publicaties/brochures/2017/03/09/meldingsplichtige-arbeidsongevallen>

[16] mr. J.A. van den Bos, ‘Meerjarenplan 2015-2018. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid’, september 2014, p. 23. Zie ook: <https://www.meerjarenplan2015-2018inspectieszw.nl/downloads>

[17] Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW’. Rijksoverheid: maart 2013, p. 7. Zie ook: <https://www.inspectieszw.nl/publicaties/brochures/2017/03/09/meldingsplichtige-arbeidsongevallen>

[18] https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2014/09/16/inspectie-szw-publiceert-meerjarenplan-2015-2018

[19] Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW’. Rijksoverheid: maart 2013, p. 6. Zie ook: <https://www.inspectieszw.nl/publicaties/brochures/2017/03/09/meldingsplichtige-arbeidsongevallen>

[20] https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2014/09/16/inspectie-szw-publiceert-meerjarenplan-2015-2018

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.