LetselschadeSlachtoffer.nl

LetselschadeSlachtoffer.nl

In een letselschadezaak stelt de jurist de wederpartij aansprakelijk via een aansprakelijkstelling. Op deze manier maken de juristen de wederpartij duidelijk dat zij de wederpartij aansprakelijk stellen en dienen zij op grond van de wet de door het slachtoffer geleden schade te vergoeden. Als de wederpartij de aansprakelijkheid vervolgens erkent dan zullen zij tot uitkering van de schade overgaan.

Vaak begint dit met een voorschot van de geleden schade. Het opgelopen letsel tijdens onder andere een verkeersongeval of een bedrijfsongeval  kan alleen vergoed worden, indien degene die daarvoor verantwoordelijk is een aansprakelijkstelling ontvangt. Het opstellen en versturen van aansprakelijkstelling is dus een essentiële en vaak eerste stap in het letselschadeproces.

Definitie aansprakelijkstelling

Het woord aansprakelijkstelling is afkomstig van aansprakelijk stellen. Het woord zelf geeft aan wat ermee beoogd wordt, namelijk: ‘iemand wordt aansprakelijk gesteld/gemaakt’.[1]

Wat is een aansprakelijkstelling?

Het vorderen van een schadevergoeding voor uw letsel start met het versturen van een aansprakelijkstelling. De aansprakelijkstelling is een brief waarin de wederpartij aansprakelijk wordt gesteld voor het door u opgelopen letsel. De aansprakelijkstelling zorgt er voor dat degene die het letsel heeft aangericht of daarvoor het risico draagt aansprakelijk gesteld wordt voor de geleden dan wel nog te lijden schade. Als de wederpartij de aansprakelijkheid erkent, dan zullen zij overgaan tot een uitkering van uw schade.

Risicoaansprakelijkheid of kwalitatieve aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die iemand draagt die geen schuld heeft aan de letselschade, maar die daarvoor verantwoordelijk is te houden gezien diens rol, kwaliteit of hoedanigheid. Onder andere een werkgever, ouder of dierenbezitter draagt een risicoaansprakelijkheid.

Vaak begint het letselschadeproces na het erkennen van de aansprakelijkheid met een voorschot van de door u geleden schade. De schadevergoeding die u zult krijgen voor uw letselschade, zal alleen aan u uitbetaald worden als u deze ook daadwerkelijk claimt. Het zo spoedig mogelijk versturen van de aansprakelijkstelling is van belang, zodat de belangrijke feiten niet vergeten worden.

Verjaring

Het vorderen van een schadevergoeding bij letselschade is niet onbeperkt. De termijn waarbinnen je als letselschadeslachtoffer de vordering tot schadevergoeding kunt indienen, verschilt per geval:

  • Als betrokken fietser bij een verkeersongeval, dien je de vordering tot schadevergoeding binnen een termijn van drie jaar in te stellen jegens de WAM-verzekeraar van veroorzaker.[2]
  • Indien cliënt schade heeft opgelopen wegens een gebrekkig product, dient hij de vordering tot schadevergoeding binnen een termijn van drie jaar in te stellen jegens de producent (6:191 lid 1 BW).

De verjaringstermijn vangt pas aan vanaf het moment dat je als letselschadeslachtoffer bekend bent geworden met zowel de schade als de aansprakelijke partij (Artikel 3:310 lid 1 en lid 5 BW). Uit voorgaande wordt duidelijk dat er afwijkende verjaringstermijnen gelden.

Waarvoor dient de aansprakelijkstelling?

Middels de aansprakelijkstelling laat u de wederpartij weten dat deze aansprakelijk gehouden wordt voor de schade die voortvloeit uit het letsel. De schade kan uit diverse schadeposten bestaan, zoals:

  • Immateriële schade (smartengeld); dit is de schade veroorzaakt door verdriet, pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Bijvoorbeeld littekens, blijvende lichamelijke en psychische klachten, wegvallen van sociale contacten etc.
  • Materiële schade; dit is de schade die direct in geld is uit te drukken. Bijvoorbeeld schade aan uw eigendommen, verlies van inkomsten, reiskosten, huishoudelijke hulp etc.

Wat geeft u aan in een aansprakelijkstelling?

  • Beschrijving van het ongeval
  • Datum ongeval
  • Aansprakelijkheidsgronden benoemen
  • Aangeven waaruit de schade van cliënt bestaat immateriële schade, materiële schade, wettelijke rente vanaf de datum van het incident, kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW.

De schadeposten dienen nog niet verder uitgewerkt te worden, dit gebeurd pas na de erkenning van aansprakelijkheid.

Bronnen:

[1] https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/aansprakelijkheidsstelling.

[2] Artikel 10 lid 1 WAM.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.