LetselschadeSlachtoffer.nl

Shockschade is schade die bestaat uit geestelijk letsel als gevolg van het waarnemen van een ongeval dat een ander is overkomen. De eerste voorwaarde voor het bestaan van shockschade is dat diegene die het ongeval heeft waargenomen door de directe confrontatie van het ongeval in een hevige emotionele shock komt. De tweede voorwaarde is dat hierdoor geestelijk letsel is ontstaan.

Dit zal zich vooral voordoen indien er sprake is van een nauwe affectieve relatie met het slachtoffer. Het dient bij shockschade wel daadwerkelijk te gaan om geestelijk letsel; er moet sprake zijn van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. De vergoeding van shockschade (een soort van smartengeld voor naasten van slachtoffers) is voor het eerst aangenomen in het Taxibus arrest. De vergoeding van shockschade komt echter niet vaak voor door de strikte voorwaarden waaraan moet voldaan zijn. Rechters zijn zeer terughoudend in de toepassing van shockschade en affectieschade (waarvoor nog geen wettelijke basis is) omdat de grens hiertussen dun is.

Shockschade versus affectieschade

Er wordt onderscheid gemaakt tussen shockschade en affectieschade. Affectieschade is de schade die iemand lijdt wegens het verdriet om de dood of het letsel van een ander. Shockschade is schade die ontstaat door het waarnemen van een dodelijk ongeluk of merkwaardige gebeurtenis die de dood van een ander tot gevolg heeft.

Update: er is sinds 1 januari 2019 een nieuwe wet van kracht gegaan: de Wet Affectieschade. Deze vorm van schade komt nu dus ook voor vergoeding in aanmerking. Het kan zijn dat u recht heeft op beide vormen van schadevergoeding. Shockschade bevat namelijk geen affectieschade.

Wilt u weten of u voor een vergoeding van affectieschade in aanmerking komt? Ga dan naar de pagina Affectieschade voor een uitgebreide en duidelijke uitleg.

Onderstaande informatie kan verouderd zijn

Affectieschade is de schade die iemand lijdt wegens het verdriet om de dood van een ander. Dergelijke schade kan in Nederland (nog) niet voor vergoeding in aanmerking komen. Voor shockschade kan echter wel ruimte zijn. De wettelijke grondslag voor aanspraak op dit soort schade is dat er sprake dient t zijn van een zelfstandige onrechtmatige daad ten opzichte van de nabestaanden. Als vastgesteld is dat er sprake is van een onrechtmatige daad, dan komt shockschade onder strenge voorwaarden voor vergoeding in aanmerking conform art. 6:106 lid 1 sub b BW.

Artikel 106 
1. Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding: 
b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast. (Bron)

Taxibus arrest

In het Taxibus arrest (HR, 22-02-2002, LJN AD5356) zijn een aantal eisen opgenomen om een vordering tot shockschade te laten slagen. Dat is het geval wanneer er sprake is van:

  • Een waarneming van het ongeval of rechtstreekse confrontatie met de gevolgen ervan
  • De benadeelde heeft daardoor een in de psychiatrie erkende ziekte opgelopen

De Hoge Raad heeft zich in deze zaak expliciet uitgesproken over de ernst van de normschending. Naarmate de ernst van de normschending ernstiger wordt, hoeven minder hoge eisen gesteld te worden aan de directheid van de confrontatie met de gevolgen van de schokkende gebeurtenis.

Wetsvoorsel

Het Wetsvoorstel zorg- en affectieschade heeft in de eerste plaats tot doel erkenning te verschaffen van het door naasten ondervonden leed als gevolg van ernstig letsel of het overlijden van een naaste. Het voorstel voorziet in een recht op de vergoeding van affectieschade. Daarnaast worden voor letselschadeslachtoffers en hun naasten de mogelijkheden verruimd om zorgschade vergoed te krijgen. Lees hier meer over de ontwikkelingen omtrent het wetsvoorstel affectieschade.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.