LetselschadeSlachtoffer.nl

Wanneer er sprake is van een medische eindtoestand en uw letselschadetraject ten einde komt, dan kan worden gesproken over de uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding. Over de uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding dient overeenstemming te worden bereikt tussen u, uw belangenbehartiger en de wederpartij. De afspraken die worden gemaakt worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, dit is een officieel document die als bewijsmateriaal dient voor de bereikte overeenstemming. Meestal wordt er in dit document ook een voorwaarde opgenomen die de ‘finale kwijting’ wordt genoemd.[1] 

Wat is een finale kwijting?

Zoals uit het voorgaande al bleek kan aan het eind van uw letselschadetraject een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. De vaststellingsovereenkomst bevat bijna altijd een finale kwijtingsclausule. In de letselschadebranche wordt onder finale kwijting de definitieve afwikkeling van een letselschadezaak verstaan. Met de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst waarin de finale kwijting is opgenomen, verklaren beide partijen – zowel u als de verzekeraar – dat ze niets meer van elkaar te claimen hebben.[2] De finale kwijtingsclausule wordt vaak opgenomen om te voorkomen dat partijen toch terugkomen op het afgesproken eindbedrag.[3]

Welke gevolgen zitten er aan ondertekening?

Wanneer u de vaststellingsovereenkomst met de finale kwijtingsclausule ondertekent, dan kunt u niet meer terugkomen op uw zaak.

  • U heeft afstand gedaan van uw rechten om terug te komen op de zaak.
  • Dit houdt in dat u dus geen aanspraak meer kunt maken op enige vergoeding bij toekomstige schade.
  • Over het algemeen is de finale kwijting altijd finaal.

Opnemen voorbehoud

Het is alleen mogelijk om toch nog in de toekomst een vergoeding te vorderen indien in de vaststellingsovereenkomst een voorbehoud is opgenomen.[4] Het opgenomen voorbehoud stelt het letselschadeslachtoffer in staat om op de overeenkomst terug te komen als er onverhoopt meer klachten ontstaan die naar het ongeval zijn te herleiden.[5] In letselschadezaken komt een medisch voorbehoud dan ook vaak voor. Indien in de vaststellingsovereenkomst een (specifiek) medisch voorbehoud is opgenomen en op een later moment blijkt dat u een bepaalde ingreep moet ondergaan als gevolg van het ongeval, dan kunt u de kosten hiervan claimen bij de wederpartij.

Reikwijdte finale kwijting

Er wordt in de vaststellingsovereenkomst met de finale kwijtingsclausule duidelijk aangegeven welke onderwerpen in de overeenkomst onder de finale kwijting vallen. Dit wordt gedaan om discussies zo veel mogelijk te beperken. De reikwijdte van de finale kwijting wordt dus begrensd. Indien er toch onduidelijkheden of onvolledigheden bestaan, dan moet er gekeken worden naar:

  • de bedoeling van partijen;
  • het belang van de aanspraak;
  • of partijen zijn bijgestaan door een jurist;
  • de inhoud en intensiteit van de onderhandelingen en;
  • het tijdsbestek waarin de overeenkomst is gesloten.[6]

Wanneer een vaststellingsovereenkomst met finale kwijting sluiten?

Zowel u als de wederpartij kunnen belang hebben bij een vaststellingsovereenkomst met finale kwijting. Maar een vaststellingsovereenkomst met finale kwijting is eigenlijk vooral ter bescherming van de betalende partij (de verzekeraar). De verzekeraar van de wederpartij zal hier meestal op aandringen, omdat die graag het dossier wilt sluiten en ervan verzekerd wilt zijn dat er in de toekomst niets meer betaald hoeft te worden.

Niet verplicht

U wilt het letselschadetraject zo snel mogelijk afsluiten als letselschadeslachtoffer. Wat wij volkomen begrijpen. U bent als letselschadeslachtoffer echter niet verplicht om in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst waarin een finale kwijting is opgenomen. Wij raden u bovendien af om akkoord te gaan met een finale kwijting als de medische eindtoestand van uw letsel nog niet is vastgesteld. Het kan namelijk gebeuren dat uw klachten in de komende dagen, maanden of zelfs jaren verergeren waardoor u met extra schadeposten te maken krijgt. In het algemeen is de wederpartij in die gevallen niet bereid uw gehele (toekomstige) schade te vergoeden. Zet daarom nooit zomaar uw handtekening onder een vaststellingsovereenkomst.

Bronnen:

[1] J.H. Wansink e.a., Asser 7-IX Verzekering, 442 Vaststelling van schade en finale kwijting 2012/442.

[2] https://deletselschaderaad.nl/downloads/De-Letselschade-Richtlijn-Licht-Letsel-incl-Smartengeld.pdf.

[3] M.R. Spoelder, “De beëindigingsovereenkomst en finale kwijting: garanties bestaan niet!’’, AR 2013/51, p. 2-3.

[4] M.R. Spoelder, “De beëindigingsovereenkomst en finale kwijting: garanties bestaan niet!’’, AR 2013/51, p. 2.

[5] Kamerstuk Beleidsreactie Ministerie van Veiligheid en Justitie, 23 mei 2016, p. 11.

[6] M.R. Spoelder, “De beëindigingsovereenkomst en finale kwijting: garanties bestaan niet!’’, AR 2013/51, p. 6.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.