LetselschadeSlachtoffer.nl

LetselschadeSlachtoffer.nl

Werkgever aansprakelijk als postbezorger uitglijdt tijdens werkzaamheden?

Vrij recent (april 2016) heeft de rechtbank Midden Nederland geoordeeld dat de werkgever van een pakketbezorgster aansprakelijk is voor de schade die deze heeft geleden, toen zij tijdens het bezorgen van een pakketje is uitgegleden over vastgekoekte sneeuw. De rechter oordeelt dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Deze uitspraak is opmerkelijk, aangezien de Hoge Raad in 2011 een arrest heeft gewezen, waarin de werkgever van eveneens een postbezorger niet aansprakelijk werd geacht voor de schade die de werknemer opliep doordat zij tijdens haar werkzaamheden was uitgegleden over bevroren sneeuw of een plak ijs.

Kan men concluderen dat de rechtspraak een andere weg is ingeslagen na het arrest uit 2011 of zijn er verschillende omstandigheden of benaderingen die de afwijkende uitkomsten verklaren?

Kantonrechter in 2011

De kantonrechter heeft in de uitspraak van 2011 geoordeeld dat de werkgever niet aansprakelijk is voor de schade van zijn werknemer op grond van 7:658 BW. Aan dit oordeel heeft de kantonrechter het volgende ten grondslag gelegd: de zorgplicht van de werkgever strekt zich ook uit over de openbare weg. De werknemer moet gebruik maken van de openbare weg om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De zorgplicht van de werkgever is in deze situaties wel beperkt, omdat hij geen zeggenschap heeft over de inrichting en de verkeersveiligheid van de weg. De werkgever heeft de werknemer bij indiensttreding erop gewezen dat goed zittende schoenen noodzakelijk zijn en hij heeft een jaarlijkse kortingsbon voor de aanschaf van goede schoenen ter beschikking gesteld. De kantonrechter hecht ook veel belang aan de weersomstandigheden op de dag van het ongeval. Er was geen sprake van extreem weer. Het vroor licht, er viel lichte neerslag en het was half bewolkt. Met dit weer is het volgens de kantonrechter algemeen bekend dat het glad kan zijn. Gelet op de weersomstandigheden kon het niet van de werkgever verwacht worden dat hij aparte werkschoenen ter beschikking zou stellen.

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever wel een verzekering voor de werknemers had moeten afsluiten en acht de werkgever dan ook aansprakelijk op grond van artikel 7:611.

De werkgever heeft tegen deze uitspraak sprongcassatie ingesteld. De cassatie is uitdrukkelijk niet gericht op het oordeel van de kantonrechter dat de werkgever niet aansprakelijk is op grond van artikel 7:658, maar enkel op de aansprakelijkheid op grond van artikel 7:611.

De Hoge Raad: werkgever niet aansprakelijk

De Hoge Raad stelt de werkgever vervolgens in het gelijk en oordeelt dat de werkgever niet aansprakelijk is op grond van artikel 7:611. Uit art. 7:611 kan geen verplichting van de werkgever worden afgeleid om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering ter dekking van het risico van een eenzijdig voetgangersongeval zoals de werknemer is overkomen.

Rechtbank in 2016

In de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland van 2016 heeft de kantonrechter geoordeeld dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Daartoe heeft de kantonrechter het volgende overwogen:

  • Een pakketbezorger moet om een pakketje te bezorgen op het afleveradres, uit de bestelbus stappen.
  • Op dit moment bestaat er altijd een gevaar voor uitglijden.
  • Dit gevaar is groter bij winters weer.
  • Dit vormt een bedrijfsrisico dat voor rekening van de werkgever moet komen.

Er is hier geen sprake van een alledaagse activiteit zoals de verweerder stelt. Het gevaar van uitglijden is aanwezig door de aard van de werkzaamheden. Van de werkgever mag volgens de kantonrechter verwacht worden dat hij preventieve maatregelen neemt, zoals zijn werknemers voorzien van passend schoeisel. Dit is niet gebeurd, ook niet nadat de werknemers hier specifiek om hebben gevraagd. In deze uitspraak is niet toegekomen aan de aansprakelijkheid van de werkgever op grond van artikel 7:611, aangezien de aansprakelijkheid al was vastgesteld op basis van artikel 7:658.

Na het bestuderen van beide uitspraken, kan geconcludeerd worden dat het verschil in uitkomst voornamelijk is te verklaren door de verschillende artikelen waarop de aansprakelijkheid wordt gebaseerd. In soortgelijke situaties dient de aansprakelijkheid van de werkgever primair worden te gebaseerd op artikel 7:658. Voor de volledigheid moet de aansprakelijkheid subsidiair natuurlijk ook gebaseerd worden op artikel 7:611.

Artikel 7:658

De uitspraak uit 2011 had een andere uitkomst kunnen hebben wanneer er in beroep was gegaan tegen de afwijzing van de aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658, zo luidt ook het commentaar van AG mr. J. Spier. Het is in soortgelijke gevallen van belang dat de nadruk wordt gelegd op de geringe kosten voor de werkgever om in passend schoeisel te voorzien. Tevens is het belangrijk om te benadrukken dat het gevaar op uitglijden aanwezig is door de aard van de werkzaamheden en dat dit een bedrijfsrisico is dat voor rekening van de werkgever moet komen.

Mogelijk was de uitkomst van het arrest uit 2011 anders geweest wanneer er meer aansluiting was gezocht bij artikel 7:658 en de uitspraak van de kantonrechter niet zonder meer door de werknemer was geaccepteerd. De uitspraak uit 2016 is in ieder geval gunstig voor werknemers die voor hun werk als voetganger de openbare weg op moeten.

Zie ook:

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.