LetselschadeSlachtoffer.nl

Gerechtshof Leeuwarden 25 januari 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4909 

  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Zorgplicht werkgever 7:658 lid 1 BW
  • Toezicht en instructies 

Onderwerp

Is een werkgever aansprakelijk voor een ongeval op de werkvloer, ondanks het feit dat er een veiligheidsinstructie aanwezig was?

Feiten

Werknemer is in dienst van werkgever Corus Perfo B.V (hierna: Corus). Op 26 maart 2004 is werknemer bezig met zijn werkzaamheden wanneer hij een ongeval krijgt. Hij werd aan het hoofd geraakt door een stang die uit de laadruimte van een vrachtwagen viel. De vrachtwagen was kort daarvoor door de chauffeur (geen medewerker van Corus) de productiehal  van Corus ingereden om gelost te worden.

Werknemer eist schadevergoeding

Werknemer vordert schadevergoeding van Corus en stelt dat Corus niet heeft voldaan aan haar zorgplicht om een veilige werksituatie te creëren nu zij niet voldoende (voorzorgs-)maatregelen heeft genomen of instructies heeft gegeven om het ongeval, dan wel de gevolgen te voorkomen. Corus is van mening dat er wel aan de zorgplicht is voldaan. Corus heeft haar medewerkers namelijk verboden om bestuurders van vrachtwagens die lading vervoeren naar het bedrijf van Corus te helpen bij het openen van de laadbak van vrachtwagens. Werknemer was voorafgaand van het ongeval op de hoogte van deze instructie.

Kantonrechter

De kantonrechter heeft beslist dat Corus op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk is voor de schade die de werknemer heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van het ongeval. De kantonrechter heeft overwogen dat Corus aanwijzingen aan de werknemer had moeten geven, dat hij zich tijdens het losklaar maken van de vrachtwagen op veilige afstand moest bevinden. Ook had Corus bijvoorbeeld een veiligheidshelm ter beschikking kunnen en moeten stellen.

Gerechtshof

Het gerechtshof is het eens met de kantonrechter en geeft aan dat aan het lossen van zwaar rijdend materiaal (in casu de vrachtwagen) altijd zekere risico’s zijn verbonden. Nadat een vrachtwagen tot stilstand is gekomen en de laadruimte wordt geopend kan materiaal uit de vrachtwagen vallen. Iemand die niet bij het inladen betrokken is geweest loopt daarbij een iets groter risico omdat hij niet weet wat zich bij het inladen waar bevond.

Oorzaak ongeval

Het hof overweegt verder dat het ongeval is veroorzaakt doordat de werknemer toch aanwezig is geweest bij het openen van de laadbak en daarbij zo dicht bij de vrachtwagen heeft gestaan dat de stang op zijn hoofd is gevallen. Werknemer was dan wel op de hoogte van de instructies en had moeten wachten totdat de chauffeur de vrachtwagen losklaar had gemaakt, echter heeft de werknemer aangegeven dat hij zich niet altijd strikt aan het verbod hield.

Onvoldoende toezicht op de werkzaamheden

Het gerechtshof oordeelt uiteindelijk dat Corus onvoldoende toezicht heeft gehouden en niet gecontroleerd heeft of de veiligheidsinstructies werden nageleefd.

  • Corus heeft niet herhaaldelijk gewaarschuwd voor de mogelijke aan het openen van de laadbak verbonden gevaren.
  • Het is een ervaringsfeit dat ook in het werk ervaren en met betreffende werkzaamheden bekende werknemers niet steeds de noodzakelijke voorzichtigheid betrachten.
  • Daarnaast hadden er specifieke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden zoals het beschikbaar stellen van een veiligheidshelm.

Blijvend toezien op naleving van instructies

Corus is dan ook volgens het hof tekortgeschoten in haar zorgplicht die uit artikel 7:658 lid 1 BW voortvloeit en blijft aansprakelijk, omdat zij als werkgever blijvend moet toezien op de naleving van instructies. Corus moet de werknemer een schadevergoeding te betalen. 

Zorgplicht van de werkgever, het uitgangspunt

Het uitgangspunt van artikel 7:658 lid 1 BW (zorgplicht werkgever) is niet om een absolute waarborg te scheppen voor de bescherming van de werknemer tegen het gevaar van ongevallen. Wèl moet de werkgever zorgen voor een hoog veiligheidsniveau door de betrokken werkruimte, werktuigen en gereedschappen en de organisatie van de betrokken werkzaamheden zo veilig mogelijk te maken. Daarnaast dient de werkgever toezicht te houden op behoorlijke naleving van de door hem gegeven instructies, en op behoorlijk onderhoud van de werkruimten en materialen.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.