LetselschadeSlachtoffer.nl

Aansprakelijkheid werkgever voor het houden van toezicht op de werkvloer

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 juli 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3167

  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Bedrijfsongeval
  • Artikel 7:658 

Onderwerp

Is een werkgever op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor de letselschade die een werknemer oploopt (mede) veroorzaakt door zijn eigen onoplettendheid?

De feiten

Verweerder is een bedrijf dat zich bezighoudt met elektrotechniek. Eiser heeft bij dit bedrijf als leerling-monteur gewerkt. Nadat hij zijn diploma heeft gehaald is hij in dienst getreden als monteur. Op het moment van het ongeval was eiser samen met een collega een elektrische klok aan het monteren aan een thermostaat van een verwarming in de bedrijfshal van Beton.
Eiser had – vóór hij met zijn werkzaamheden begon – delen van het verwarmingsapparaat spanningsloos gemaakt. Zonder te testen of dit was gelukt is hij aan zijn werkzaamheden begonnen. Toen hij op een ladder stond en wilde beginnen met het monteren van de klok raakte hij draden waarop nog spanning stond. Eiser is door de schok van de ladder gevallen en heeft hierbij ernstig letsel opgelopen. Eiser was door zijn verwondingen de maanden daarna niet in staat om zijn eigen werkzaamheden te hervatten. Zijn werkgever heeft hem geholpen aan passend werk.

De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de schade die hij heeft opgelopen als gevolg van het ongeval.

Beoordeling

Kantonrechter

De kantonrechter wijst de vordering af. Hij oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht, als bedoeld in artikel 7:658 BW, niet heeft geschonden.

Hof

Werken op locatie

Kenmerkend voor de werkzaamheden van eiser is dat hij deze vaak op wisselende locaties uitvoert. Verweerder heeft de veiligheid op deze locaties niet volledig in de hand. Het hof oordeelt dat dit grote eisen stelt aan de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de eiser. Tevens brengt dit een bijzondere verantwoordelijkheid voor verweerder met zich mee om de veiligheid van haar personeel – binnen redelijke grenzen- te waarborgen. Dit kan eiser onder andere doen door specifieke instructies te geven over veiligheid op de werkvloer.

Ervaring

Eiser is in 2005 als leerling monteur in dienst gekomen van verweerder. Begin 2008 heeft hij zij diploma eerste monteur gehaald. Het hof oordeelt dat de ervaring van een werknemer van invloed is op de zorgplicht van een werkgever. Ervaring neemt geleidelijk toe. Dat een werknemer zijn diploma’s heeft maakt hem niet meteen ervaren.

De installatie

Eiser heeft gedacht dat hij de spanning van de installatie had gehaald. Dit bleek niet het geval. Dit kwam doordat de nummering op de kabellasdoos niet correct was. Het hof overweegt dat eiser, op grond van zijn instructies, nooit van aannames mag uitgaan en alles moet controleren.

Hulpmiddelen

Een elektromonteur hoort tijdens zijn werkzaamheden een duspol om zijn nek te hebben hangen. Hiermee kan worden getest of er nog spanning op een installatie staat. Er bestaat discussie over de vraag of er voldoende duspollen beschikbaar waren. Het hof gaat ervan uit dat er voldoende duspollen beschikbaar waren. Op deze discussie zal worden teruggekomen als de aanwezigheid van voldoende duspollen beslissend blijkt te zijn voor de aansprakelijkheid.

Instructies

Niet ter discussie staat dat de werknemer de instructie had spanningsloos te werken en om altijd te controleren of een installatie inderdaad spanningsloos is. Werkgever benadrukt dat het om een eenvoudige controlemaatregel gaat, die evident is voor de veiligheid.

Het hof gaat ervan uit dat er voldoende instructies zijn gegeven en dat deze ook zijn gecontroleerd.

Toezicht

Eiser werkte op locatie samen met een ervaren collega. Deze ervaren collega was chef-monteur en belast met het toezicht. De chef-monteur was ten tijde van het ongeval ergens anders aan het werk. Uit de stelling van partijen blijkt niet dat de collega ook de instructie heeft gegeven om te controleren of de spanning van de installatie was.

Het hof stelt dat er bij ervaren werknemers niet zelden een nonchalance optreedt met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen. Om deze reden dient een werkgever zijn bedrijf zo in te richten dat werknemers scherp blijven op zowel hun eigen veiligheid als dat van een collega. Het hof stelt dat ervaren werknemers, die een jongere collega begeleiden, hier een belangrijke rol in spelen. Wanneer dit ontbreekt heeft een werkgever niet al het mogelijke en redelijke gedaan om de veiligheid te waarborgen.

Conclusie

Het hof overweegt dat de werkgever niet al het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om de veiligheid van zijn werknemers te waarborgen. Het ontbrak toezicht op de werkvloer zelf, terwijl er wel een ervaren collega was die dit toezicht had kunnen uitvoeren. Het hof oordeelt dat de chef-monteur had moeten vragen of eiser had gecontroleerd of de spanning van de installatie was. Dit heeft verweerder niet gedaan en om deze reden acht het hof hem aansprakelijk voor de schade van eiser.

BronGerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 juli 2016

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.