LetselschadeSlachtoffer.nl

De voordeelverrekening staat in art. 6:100 BW: “Heeft een zelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht.’’

Een voordeel is een verbetering van de positie van de benadeelde door de schadeveroorzakende gebeurtenis.[1]

Er bestaat een verschil van mening voor wat betreft de grondslag voor het beginsel van de voordeelverrekening. Grondslagen die genoemd zijn, zijn:[2]

 • Het begrip schade: een voordeel betekent dat er tot het bedrag van het voordeel geen sprake is van schade.
 • Ongerechtvaardigde verrijking: de benadeelde wordt ongerechtvaardigd verrijkt als hij zijn schade volledig vergoed krijgt en het voordeel mag houden.
 • Het is onredelijk om alleen de nadelige gevolgen van een gebeurtenis in aanmerking te nemen.

Het gevolg van ‘een zelfde gebeurtenis’

In art. 6:100 BW staat dat de voordeelverrekening alleen kan plaatsvinden wanneer de schade en het voordeel beide voortvloeien uit een zelfde gebeurtenis. Het minimumvereiste voor het bestaan van dit causale verband is een condicio sine qua non-verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en het voordeel. In het verleden heeft de Hoge Raad voor een strikte interpretatie van het begrip ‘een zelfde gebeurtenis’ gekozen.[3] Intussen volgt de Hoge Raad een ruimere interpretatie. Dit blijkt uit een arrest van de Hoge Raad van 8 juli 2016. In dit arrest bepaalt de Hoge Raad dat tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de voordelen een condicio sine qua non-verband bestaat. Dit houdt in dat het voordeel zonder de normschending niet zou zijn ontstaan.[4]

De redelijkheidstoets

Voordeelverrekening kan alleen plaatsvinden voor zover het redelijk is. De rechter wordt bij deze beoordeling erg vrij gelaten.[5] In de rechtspraak en de literatuur is nadere invulling gegeven aan deze redelijkheidsmaatstaf. Zo zijn door de Hoge Raad verschillende gezichtspunten genoemd die gebruikt kunnen worden bij het toetsen van de redelijkheid:

 • De verrekening is niet redelijk wanneer de benadeelde krijgt uitgekeerd op grond van een sommenverzekering.[6]
 • Gelijke voor- en nadelen worden op dezelfde voet behandeld.[7]
 • Aard van de aansprakelijkheid. Bij aansprakelijkheid buiten schuld is de voordeelverrekening eerder redelijk.[8]
 • De aard van het voordeel: fictieve voordelen komen niet voor vergoeding in aanmerking.[9]
 • Hetgeen wat redelijkerwijs is te voorzien, dan wel naar ervaringsregels is te verwachten.[10]

Vorm van voordeelverrekening

In principe wordt het voordeel verrekend door het bedrag van het voordeel van de schadevergoeding af te trekken. De rechter kan het voordeel echter ook op andere wijze verrekenen. Voorbeelden van andere manieren van voordeelverrekening zijn:[11]

 • Bij ernstige zaakbeschadiging wordt de gehele waarde vergoed met de verplichting dat de benadeelde het restant of het recht op de zaak aan de aansprakelijke persoon moet overdragen.
 • Loondoorbetaling is een voordeel die in mindering wordt gebracht bij de verschuldigde schadevergoeding. Dit gebeurt niet wanneer de benadeelde het ontvangen loon aan zijn werkgever moet terugbetalen.
 • De benadeelde krijgt zijn schade vergoed met de verplichting een vordering op een derde af te dragen.

Bronnen:

[1] S.D. Lindenbergh, GS Schadevergoeding, aant. 1.3 Begrip en Grondslag.

[2] S.D. Lindenbergh, GS Schadevergoeding, aant. 1.3 Begrip en Grondslag.

[3] S.D. Lindenbergh, GS Schadevergoeding, aant. 2.1.1 Meer dan c.s.q.n.-verband?

[4] S.D. Lindenbergh, GS Schadevergoeding, aant. 2.1.2 Minder strikte interpretatie ‘eenzelfde gebeurtenis’; HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483 (A-G Keus), NJ 2017/262, m.nt. S.D. Lindenbergh en J.S. Kortmann, r.o. 4.4.3 (TENNET/ABB).

[5] S.D. Lindenbergh, GS Schadevergoeding, aant. 2.2 Redelijkheidstoets.

[6] S.D. Lindenbergh, GS Schadevergoeding, aant. 2.2 Redelijkheidstoets; HR 1 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7808 (concl. A-G Wuisman), NJ 2013/81, m.nt. T. Hartlief, r.o. 3.5.3 (Verhaeg/Jenniskens).

[7] HR 1 oktober 2010, ECLI:NL:HR: 2010:BM7808 (concl. A-G Wuisman), NJ 2013/81, m.nt. T. Hartlief, r.o. 3.5.3 (Verhaeg/Jenniskens).

[8] HR 1 oktober 2010, ECLI:NL:HR: 2010:BM7808 (concl. A-G Wuisman), NJ 2013/81, m.nt. T. Hartlief, r.o. 3.5.3 (Verhaeg/Jenniskens).

[9] HR 1 februari 2002, ECLI:NL:PHR:2002:AD6627 (concl. A-G Spier), NJ 2002/122, r.o. 4.5 (Van Straaten/Brandts).

[10] S.D. Lindenbergh, GS Schadevergoeding, aant. 2.3 Uitwerking.

[11] S.D. Lindenbergh, GS Schadevergoeding, aant. 4 Vorm toerekening.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.