LetselschadeSlachtoffer.nl

Nederland kent veel verschillende verzekeraars. Een verzekeraar is een persoon of instelling die anderen bedrijfsmatig verzekert voor eigen rekening. Een voorbeeld van een verzekeringsinstelling is een verzekeringsmaatschappij.[1] Daarnaast wordt een verzekerde ook wel verzekeringsnemer genoemd die de verzekeringsovereenkomst aangaat met de verzekeraar. Op grond van de verzekeringsovereenkomst heeft een verzekerde recht op een vergoeding van de geleden schade als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval.[2]

Er zijn vier soorten verzekeraars

  • Levensverzekeraars

Verzekeringen in verband met het leven of de dood van mensen. Deze verzekering is onafhankelijk van de schade die is opgelopen door de verzekerde, maar is een van tevoren bepaald geldbedrag.

  • Natura- en uitvaartverzekeraars

Dit is een bijzondere vorm van een verzekering. Denk hierbij aan een uitkering in verband met de kosten van de uitvaart van een overledene.

  • Schadeverzekeraars

Een verzekeraar keert een vergoeding uit in geval door de verzekerde schade is geleden. Voorbeelden zijn de rechtsbijstand-, ongevallen- en zorgverzekering.

  • Herverzekeraars

Een verzekeraar sluit een verzekering af bij een andere verzekeraar om de risico’s van een verzekering over te dragen aan een andere professionele partij. Particuliere verzekerden kunnen geen herverzekeringen afsluiten.[3]

Vergunning

Het bovengenoemde onderscheid blijkt uit de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). Alle verzekeraars in Nederland behoren over een vergunning te beschikken om hun activiteiten te mogen verrichten.[4] Deze vergunning is een DNB-vergunning die verzekeraars ontvangen van de Nederlandse bank. In sommige gevallen kunnen verzekeraars worden vrijgesteld van de verplichting om over een DNB-vergunning te beschikken. Hierbij kan men denken aan kleine verzekeraars en natura- en uitvaartverzekeraars. Daarnaast ken men een aantal voorwaarden wanneer men geen vergunning nodig heeft. Indien een verzekeraar over een vergunning dient te beschikken, is het niet toegestaan om zonder deze vergunning actief te zijn als verzekeraar. Overtreding van de Wft is strafbaar op grond van het Wetboek van Strafrecht.[5]

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald wat onder de definitie van verzekeren valt. De definitie is te vinden in artikel 925 van boek 7. Hieruit volgen een vier voorwaarden waaraan een persoon moet voldoen om onder het bereik van artikel 925 van boek 7 te vallen. Deze voorwaarden zullen hieronder nader besproken worden.

1. Uitkeren

Allereerst dient de verzekeraar zich te verbinden tot het doen van een of meer uitkeringen. Het doen van uitkeringen wordt uitbetaald door de verzekeraar aan de verzekerde in het geval dat het risico, zoals beschreven in de polisvoorwaarden, zich verwezenlijkt. Uitkeringen bestaan veelal bijvoorbeeld uit het betalen van een geldbedrag, maar dit kan in sommige gevallen ook in een andere vorm worden gedaan. Voorbeelden zijn bepaalde diensten, zoals het verlenen van rechtsbijstand , het verzorgen van een uitvaart of het verwisselen van ruiten.[6]

2. Verzekeringsovereenkomst

Onder de verbinding tot het doen van uitkeringen wordt een verzekeringsovereenkomst begrepen. De verzekeringsovereenkomst is een wederkerige overeenkomst, die zich baseert op wederzijdse wilsovereenstemming. Dit houdt in dat deze overeenkomst voor beide partijen verplichtingen met zich meebrengt, waar partijen aan moeten voldoen. Enerzijds heeft de verzekeraar de verplichting tot het doen van uitkeringen. De verzekeraar is namelijk verplicht om de veroorzaakte schade door een onverwachte gebeurtenis te vergoeden. Anderzijds bestaat voor de verzekerde hier tegenover de verplichting om de premie te betalen.[7]

Overigens is de verzekerde verplicht om voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst alle relevante feiten te overleggen (mededelingsplicht) die samenhangen met de verzekeringsovereenkomst. Dit is voor de verzekeraar mede van belang bij de te bepalen hoogte van het bestaande risico.[8]

3. Premie

In de derde plaats is het van belang dat de verzekeraar overgaat tot het doen van uitkeringen, onder betaling van een premie door de verzekerde. De premie is een vergoeding die wordt betaald aan de verzekeraar voor het doen van uitkeringen. De verzekerde ontvangt bij het afsluiten van een verzekering, gezamenlijk met het polisblad, de polisvoorwaarden inhoudende de gemaakte afspraken tussen de verzekeraar en verzekerde.[9]  Op het polisblad zijn onder andere de gegevens van verzekerde te vinden, maar ook de ingangsdatum van de verzekering en de gekozen dekking. Tevens dient een polisblad als bewijs van de verzekeringsovereenkomst in de vorm van een onderhandse akte.[10]

Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om van de polisvoorwaarden af te wijken. Daarnaast dient de verzekerde in gelegenheid te worden gesteld om kennis te nemen van de polisvoorwaarden, alvorens de verzekerde is gebonden aan de verzekeringsovereenkomst. Vanaf dat moment zijn de polisvoorwaarden van toepassing op de verzekeringsovereenkomst en kunnen beide partijen zich op bepalingen uit de polisvoorwaarden beroepen. In de polisvoorwaarden staat onder andere vermeld hoe hoog de te betalen premie door verzekerde is, wat het eigen risico is of voorwaarden die betrekking hebben op de opzegging van de verzekeringsovereenkomst. De premie is dus mede afhankelijk van de aard van het risico en de kans dat het risico intreedt.[11]

4. Onzekerheid

Verder bestaat  bij het sluiten van een verzekeringsovereenkomst geen zekerheid. Een verzekering die wordt afgesloten door een verzekeraar, kenmerkt zich door de onzekerheid die deze met zich meebrengt. Een verzekeraar draagt bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst het volledige risico, omdat men niet weet of er zal worden uitgekeerd, voor hoelang er zal worden uitgekeerd en hoeveel er zal worden uitgekeerd. Daarentegen bestaat voor de verzekerde ook onduidelijkheid over de uitkering en voor hoe lang de premie betaald moet worden.[12] Een verzekeringsovereenkomst is daarom ook als een kansovereenkomst aan te merken. Dit vanwege het feit dat de uitkomsten afhangen van onzekere gebeurtenissen, zoals een ongeval.[13]

Klachten over verzekeraars

Tot slot zijn alle verzekeraars verplicht om zich in te schrijven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: Kifid). De Kifid is opgezet zodat mensen die een klacht hebben over verzekeraars dit bij een onafhankelijk en onpartijdig loket kunnen indienen. Hiermee beoogt Kifid de relatie tussen verzekerden en verzekeraars te optimaliseren en waar nodig te verbeteren. Dit wordt onder andere gedaan in de vorm van bemiddeling bij klachten tussen verzekeraars en verzekerden.[14]

Bronnen:

[1] Commentaar op Burgerlijk Wetboek 7 artikel 925 (Letselschade, Vermogensrecht).

[2] H.J.G. van Huizen, J.B. Wezeman, J.J. Zevenbergen, ‘Grondslagen van het verzekeringsrecht’, Open Universiteit – Heerlen, 1997.

[3] Website van De Nederlandsche bank, Toezicht, sector Verzekeraars, http://www.toezicht.dnb.nl/4/5/12/50-204674.jsp?s=n.

[4] Website van Maxius, https://maxius.nl/wet-op-het-financieel-toezicht.

[5] Website van De Nederlandsche bank, Toezicht, sector Verzekeraars, http://www.toezicht.dnb.nl/4/5/12/50-204674.jsp?s=n.

[6] Commentaar op Burgerlijk Wetboek 7 artikel 926 (Letselschade, Vermogensrecht).

[7] H.J.G. van Huizen, J.B. Wezeman, J.J. Zevenbergen, ‘Grondslagen van het verzekeringsrecht’, Open Universiteit – Heerlen, 1997.

[8] Commentaar op Burgerlijk Wetboek 7 artikel 928 (Letselschade, Vermogensrecht).

[9] Website van De Nederlandsche bank, Toezicht, sector Definitie verzekeren, http://www.toezicht.dnb.nl/4/5/12/50-204674.jsp?s=n.

[10] P.L. Wery, ‘Hoofdzaken verzekeringsrecht’, Kluwer Deventer, 1995.

[11] H.J.G. van Huizen, J.B. Wezeman, J.J. Zevenbergen, ‘Grondslagen van het verzekeringsrecht’, Open Universiteit – Heerlen, 1997.

[12] H.J.G. van Huizen, J.B. Wezeman, J.J. Zevenbergen, ‘Grondslagen van het verzekeringsrecht’, Open Universiteit – Heerlen, 1997.

[13] P.L. Wery, ‘Hoofdzaken verzekeringsrecht’, Kluwer Deventer, 1995.

[14] Website van Kifid, Over Kifid, https://www.kifid.nl/over-kifid/.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.