LetselschadeSlachtoffer.nl

Artikel 6:101 BW: schadebeperkingsplicht

De schadebeperkingsplicht staat geregeld in artikel 6:101 BW, wat ook ziet op de eigen schuld van het slachtoffer. Deze schadebeperkingsplicht houdt in dat het slachtoffer  de verplichting heeft om de schade zo beperkt mogelijk te houden, voor zover dit redelijkerwijs van hem verlangd mag worden. Het gaat een afweging van belangen.Het letselschadeslachtoffer heeft namelijk de vrijheid om eigen keuzes te maken, maar die vrijheid kan botsen met het belang van de aansprakelijke partij en de redelijkheid. Hierbij kan gedacht worden aan een huurauto die velen malen luxer is dan de eigen auto. De wederpartij hoeft deze duurdere optie niet altijd te vergoeden, wanneer de goedkopere optie redelijker was geweest. Van het slachtoffer wordt verwacht dat deze maatregelen treft ter voorkoming of beperking van de schade. Deze maatregelen zijn verplicht op straffe van verlies van de aanspraak op volledige schadevergoeding. Daarnaast dienen deze maatregelen binnen een redelijke termijn getroffen worden.

De schadebeperkingsplicht in de praktijk

Een voorbeeld van de schadebeperkingsplicht in de praktijk. Een letselschadeslachtoffer heeft last van zijn schouders, en kan hierdoor niet werken, noch het huishouden doen. Zijn huisarts verwijst hem door naar de fysiotherapeut. Een aantal behandelingen zou volgende de huisarts voldoenden zijn om de pijn te laten verdwijnen. Van het slachtoffer mag nu, in het kader van de schadebeperkingsplicht, verwacht worden dat hij zich ook daadwerkelijk laat behandelen door de fysiotherapeut te kijken of dit helpt. Wanneer dit namelijk het geval is en meneer weer kan werken en het huishouden kan doen, heeft dit immers een schadebeperkende invloed.

Deze schadebeperkingsplicht rust niet alleen op het slachtoffer, maar ook op zijn belangenbehartiger en op de wederpartij (verzekering en verzekerde). Wanneer een goedkopere oplossing passend is, hoeft het slachtoffer niet voor de duurste oplossing te gaan en daarom hoeft de aansprakelijke partij dit niet altijd vergoeden. Wel dient altijd rekening gehouden te worden met het uitgangspunt van het aansprakelijkheidsrecht, namelijk het slachtoffer zoveel mogelijk terugbrengen in de situatie van vóór het ongeval. Kosten die gemaakt zijn om deze schade te beperken, komen wel voor vergoeding in aanmerking.

Uit de schadebeperkingsplicht vloeit ook voort dat de wederpartij niet te lang mag wachten met het verstrekken van een voorschot wanneer duidelijk is dat er schade is geleden door het slachtoffer. Op grond van de schadebeperkingsplicht zijn zij gehouden voorschotten te verstrekken om verdere financiële problemen na het ongeval bij het slachtoffer te voorkomen.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.