LetselschadeSlachtoffer.nl

Een werkgever dient ervoor te zorgen dat werknemers hun werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren. Hij moet er daarom zorg voor dragen dat de kans dat werknemers met een ongeval of arbeidsgerelateerde klachten te maken krijgen zo klein mogelijk is. Een werkgever moet om die reden maatregelen nemen om de veiligheidsrisico’s voor werknemers te beperken.

Artikel 5 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet

Iedere werkgever is op grond van artikel 5 lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om een beleid te voeren dat zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden op het werk bewerkstelligt.

 • De werkgever dient een schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie (hierna RI&E) op te stellen waaruit blijkt welke risico’s en gevaren er binnen een bedrijf en bij de arbeid aanwezig zijn ten aanzien van de gezondheid van werknemers en welke risico-beperkende maatregelen er zijn genomen.
 • Eenzelfde situatie brengt echter niet voor iedereen dezelfde risico’s met zich mee. Om die reden is bepaald dat er in de RI&E ook aandacht moet worden besteed aan ‘bijzondere werknemers’. U kunt hierbij denken aan ouderen, jongeren, gedeeltelijk arbeidsgeschikten en zwangere medewerkers.[1]
 • Door het opstellen van een RI&E krijgt een werkgever direct een helder beeld in waar er verbeteringen in het bedrijf nodig zijn.

Mogelijke onderwerpen RI&E

 • Kan het lawaai op de werkvloer voor gehoorbeschadiging zorgen?
 • Hoe groot is het risico op lichamelijke overbelasting?
 • Komen de werknemers in aanraking met gevaarlijke stoffen die schadelijk zouden kunnen zijn voor hun gezondheid?
 • Welk risico bestaat er op seksuele intimidatie op de werkvloer?

Plan van aanpak

Op basis van de uitkomsten uit de RI&E dient verplicht een plan van aanpak opgesteld te worden met daarin de maatregelen die de werkgever gaat nemen om de risico’s op de werkvloer tegen te gaan of te reduceren. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt er toezicht op dat werkgevers de Arbeidsomstandighedenwet naleven. Indien de werkgever een overtreding heeft begaan, kan de Inspectie een aantal maatregelen opleggen zoals een waarschuwing, boete of stillegging van het werk.

Goedkeuring arbodeskundige vereist

Nadat de RI&E is uitgevoerd en een plan van aanpak is opgesteld moeten deze worden voorgelegd aan een arbo(kern)deskundige. Deze arbo(kern)deskundige zal dan beoordelen of de ingevulde RI&E volledig en betrouwbaar is. Daarnaast krijgt de werkgever schriftelijk advies over het plan van aanpak.

Conclusie

Een RI&E is dus een globale inventarisatie van de gevaren en risico’s waarbij wordt gekeken naar de maatregelen die al zijn getroffen, maar ook naar de maatregelen die nog getroffen moeten worden om risico’s op ongevallen te voorkomen dan wel te verminderen. Een RI&E bestaat uit vier onderdelen waarin de werkgever:

 1. De mogelijke gevaren op de werkvloer en de risicobeperkende maatregelen inventariseert.
 2. Evalueert hoe groot de risico’s op de geïnventariseerde gevaren zijn.
 3. De risico’s ordent op prioriteit.
 4. De te nemen maatregelen om de risico’s op de werkvloer tegen te gaan of te reduceren bespreekt in het plan van aanpak.

Bedrijfsongeval en RI&E

Wanneer er op het werk een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden, zal er gekeken worden of de RI&E alle gevaren voldoende heeft omschreven. Is dat niet het geval, dan kan de werkgever op grond daarvan in de meeste gevallen aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van dat ongeval.

Bronnen:

[1] Thematisch commentaar, 7.2 De risico-inventarisatie en -evaluatie, 10 januari 2017

[2] https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie—evaluatie

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.