LetselschadeSlachtoffer.nl

Het regresrecht is een verhaalsrecht voor de werkgever en is neergelegd in art. 6:107a BW. Indien u het slachtoffer bent geworden van een ongeval door toedoen van een derde wordt uw werkgever hier vaak ook mee geconfronteerd. Het is namelijk mogelijk dat u als gevolg van het ongeval ziek of arbeidsongeschikt wordt, waardoor u niet in staat bent om te werken. Op de werkgever rust de wettelijke plicht om het loon tijdens ziekte dan wel arbeidsongeschiktheid van de werknemer door te betalen. Om de schade van de werkgever te beperken is art. 6:107a BW in het leven geroepen. De schade die het bedrijf lijdt door het uitvallen van de werknemer kan de werkgever verhalen op degene die aansprakelijk is voor het ongeval.

Recht op loon tijdens ziekte

Op grond van art. 7:629 BW rust op een werkgever de plicht om gedurende de eerste twee jaar ziekte dan wel arbeidsongeschiktheid van de werknemer het loon van de werknemer door te betalen. Artikel 7:629 BW dient ter (inkomens)bescherming van de zieke werknemer. Deze langdurige verantwoordelijkheid voor de inkomensbescherming van de zieke werknemer heeft het regres- of verhaalsrecht voor de werkgever in het leven geroepen.[1]

Artikel 6:107a BW

  1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, houdt de rechter bij de vaststelling van de schadevergoeding waarop de gekwetste aanspraak kan maken rekening met de aanspraak op loon die de gekwetste heeft krachtens artikel 629, lid 1, van Boek 7 of krachtens individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.
  2. Indien een werkgever krachtens artikel 629, lid 1, van Boek 7of krachtens individuele of collectieve arbeidsovereenkomst verplicht is tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de gekwetste het loon door te betalen, heeft hij, indien de ongeschiktheid tot werken van de gekwetste het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, jegens deze ander recht op schadevergoeding ten bedrage van de door hem betaalde loon, doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor de aansprakelijke persoon, bij het ontbreken van de loondoorbetalingsverplichting aansprakelijk zou zijn, verminderd met een bedrag, gelijk aan dat van de schadevergoeding tot betaling waarvan de aansprakelijke persoon jegens de gekwetste is gehouden.
  3. De in lid 2 bedoelde aansprakelijke is eveneens verplicht tot vergoeding van de door de werkgever gemaakte redelijke kosten ter nakoming van zijn in artikel 658a van Boek 7 bedoelde verplichtingen. De aansprakelijke kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de gekwetste ten dienste zou hebben gestaan.
  4. Indien de aansprakelijke persoon een werknemer is, heeft de werkgever slechts recht op schadevergoeding indien de ongeschiktheid tot werken het gevolg is van diens opzet of bewuste roekeloosheid.

Regresrecht van de werkgever

Artikel 6:107a lid 2 BW geeft de werkgever een wettelijk verhaalsrecht om het loon en eventuele re-integratiekosten te verhalen op de derde die voor die arbeidsongeschiktheid aansprakelijk is.[2] Echter, met dit wettelijke verhaalsrecht kan de werkgever alleen aanspraak maken op de schadepost waar de arbeidsongeschikte werknemer mee te maken krijgt: de gederfde inkomsten. Oftewel: het netto loon dat de werkgever dient door te betalen aan de arbeidsongeschikte werknemer maar waar hij of zij geen arbeid voor verricht. Wat betekent dat de werkgever geen vergoeding kan eisen voor de overige kosten, zoals het inschakelen van een (tijdelijke) vervanger

Van wie kan het slachtoffer zijn loon vorderen na een ongeval?

Opmerking verdient dat uit het eerste lid van 6:107a BW blijkt dat bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding, die vergoed dient te worden door de aansprakelijke tegenpartij, tevens berekend dient te worden hoeveel loon het letselschadeslachtoffer bij ziekte of arbeidsongeschiktheid dient te krijgen van diens werkgever. Het slachtoffer, de werknemer, kan namelijk niet zowel loon van de aansprakelijke partij als van de werkgever vorderen. Slechts van één partij kan loon worden gevorderd, dit zal meestal de werkgever zijn.[3]

Collega is veroorzaker van het ongeval

Indien een collega, die tevens een werknemer van de werkgever is, het ongeval heeft veroorzaakt waardoor u letselschade heeft ondervonden dan heeft de werkgever alleen een regresrecht op de collega ex art. 6:107a lid 4 BW als de collega met opzet of bewuste roekeloosheid heeft gehandeld. Indien dit niet het geval zou zijn, dan zou er te snel een verstoorde arbeidsrelatie ontstaan. Ook geldt het regresrecht alleen bij opzettelijke of bewust roekeloze handelingen omdat het dagelijks in dezelfde omgeving werken ervoor zorgt dat werknemers op de automatische piloot gaan functioneren. Daardoor nemen ze niet meer bewust en continu alle voorzichtigheid in acht bij het werken met de benodigde machines en ander werkgerei. En een ongelukje kan helaas altijd gebeuren. Er moet dus echt sprake zijn van opzettelijk of bewust roekeloos handelen.[4]

Conclusie

De werkgever heeft een regresrecht op grond van art. 6:107a BW. Indien een werkgever van zijn regresrecht gebruik wil maken moet aan de onderstaande criteria worden voldaan:

  1. De werknemer is ziek of niet in staat te werken door het opgelopen letsel waar een derde aansprakelijk voor is.
  2. Er kan worden aangetoond dat deze derde aansprakelijk is voor het ontstane letsel dat ervoor zorgt dat de werknemer (tijdelijk) niet kan werken.
  3. De werkgever heeft een doorbetalingsplicht jegens de werknemer bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Bronnen:

[1] Brief van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid A.J. de Geus, ‘Regres werkgever’, 18 augustus 2006, p. 1

[2] M.J.F. Goethals, ‘Wettelijk regresrecht werkgever’, ArbeidsRecht 1996/10, p. 1

[3] M.J.F. Goethals, ‘Wettelijk regresrecht werkgever’, ArbeidsRecht 1996/10, p. 5

[4] J. Kruijswijk Jansen en L.L. Veendrick, ‘Regres: hoe staat het nu?’’, PIV Bulletin 1 2016/2, p. 4-5

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.