LetselschadeSlachtoffer.nl

Stelt u zich eens voor dat u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval en u hierdoor ziek of (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent geworden. Dan kunt u voor een langere tijd niet werken. Indien u dan na een lange periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid weer wilt terugkeren op de werkvloer heeft de werkgever een aantal re-integratieverplichtingen die hij ten aanzien van u moet naleven.

Terugkeer naar de werkvloer

De werkgever is op grond van artikel 7:658a lid 1 BW verplicht zich in te spannen voor de werkhervatting (re-integratie) van u als zieke werknemer. Dit houdt in dat de werkgever zijn best moet doen om u als zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Re-integratie kan op twee manieren geschieden: re-integratie eerste spoor en re-integratie tweede spoor.

1. Re-integratie eerste spoor

Uw werkgever dient zich in de eerste plaats in te zetten voor re-integratie eerste spoor. Bij re-integratie eerste spoor dient de werkgever zich (in overleg met de bedrijfsarts) in eigen bedrijf in te spannen en eventueel maatregelen te treffen om u weer terug te krijgen in uw eigen werk (oude functie), zodat u uw oude werkzaamheden weer kunt hervatten. Indien dit onmogelijk voor u is, dan dient uw werkgever te kijken of er binnen het bedrijf andere passende werkzaamheden zijn die u wel kunt verrichten.

Aanpassen werkplek

Voorbeelden van maatregelen die de werkgever zou kunnen treffen waaraan u kunt denken zijn onder andere het aanpassen van de werkplek of werkomstandigheden en om- of bijscholing aanbieden.[1]

2. Re-integratie tweede spoor

Indien vaststaat dat u als zieke werknemer uw eigen werk, dan wel andere werkzaamheden in het bedrijf van uw werkgever niet meer kunt verrichten en er geen andere passend arbeid beschikbaar is, dan moet de werkgever zich inspannen om u bij een andere werkgever/bedrijf aan het werk te krijgen, dit is re-integratie tweede spoor.

Plan van aanpak

Indien u gaat re-integreren moet uw werkgever samen met u een plan van aanpak opstellen op grond van artikel 7:658a lid 3 BW, dit is een formulier van het UWV, waarin afspraken worden gemaakt over hoe het re-integratietraject zal verlopen en hoe de doelstellingen worden bereikt.[2] In het plan van aanpak worden onder andere de volgende punten opgenomen:

  • Welke re-integratie activiteiten worden ondernomen zoals bijvoorbeeld mogelijke aanpassing van de werkplek, werkzaamheden, werktijden et cetera
  • Tijdsbestek waarbinnen wordt verwacht dat u gaat re-integreren
  • Evaluatiemomenten van de re-integratieactiviteiten
  • Afspraken tussen u en uw werkgever
  • Contactpersoon voor u als werknemer

Het plan van aanpak moet zowel door u als door de werkgever ondertekend worden en maakt uiteindelijk deel uit van het re-integratiedossier.

Verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer

Zowel u als uw werkgever zijn verplicht om mee te werken aan de re-integratie, dit blijkt uit artikelen 7:658a BW en 7:660a BW. Zoals uit het bovenstaande al blijkt heeft de werkgever een re-integratieverplichting, waarbij maatregelen getroffen moeten worden. Maar ook u als werknemer moet zich inzetten om het re-integratietraject te laten slagen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • accepteren om tijdelijk andere werkzaamheden binnen uw bedrijf te verrichten of;
  • een voorgestelde cursus volgen.[3]

Indien u zich niet houdt aan de re-integratieverplichtingen dan kunnen sancties opgelegd worden, zoals bijvoorbeeld opschorting of stopzetting van de uitbetaling van het salaris.

Documentatie van het re-integratietraject

De werkgever is gehouden om alle re-integratie inspanningen die hij verricht bij te houden in een re-integratieverslag wat uiteindelijk in het re-integratiedossier komt. De werkgever dient dit te doen omdat hij op grond van artikel 7:629 BW verplicht is om u gedurende de eerste twee jaar ziekte dan wel arbeidsongeschiktheid uw salaris door te betalen.[4]

Twee jaar ziek

Wanneer u na twee jaar ziekte een uitkering, indien de re-integratie niet is gelukt, wilt aanvragen en het UWV oordeelt dat de werkgever te weinig heeft gedaan om de re-integratie te laten slagen dan wordt de werkgever verplicht om u nog één jaar het loon door te betalen. De werkgever dient dus goed bij te houden welke inspanningen en maatregelen hij heeft verricht en hoe u heeft meegewerkt.

Bronnen:

[1] Arbeidsovereenkomst, artikel 7:658a BW, aant. 3. D. Christe, “Re-integratie-inspanning van de werkgever binnen en buiten eigen bedrijf’’, 16 mei 2016, p. 1.

[2] http://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-is-ziek/loondoorbetaling/samen-werken-aan-re-integratie/detail/re-integratie-vastleggen-in-re-integratieverslagplan-van-aanpak

[3] http://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-is-ziek/loondoorbetaling/samen-werken-aan-re-integratie/detail/re-integreren-taken-en-plichten/taken-en-plichten-werknemer

[4] J. Kruijswijk Jansen en L.L. Veendrick, “Regres: hoe staat het nu?’’, PIV Bulletin 1 2016/2, p. 4.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.