LetselschadeSlachtoffer.nl

Bij productaansprakelijkheid gaat het om de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door een gebrekkig product. Een product mag als gebrekkig worden bestempeld wanneer het niet de veiligheid biedt die u als consument redelijkerwijs mag verwachten. Indien u bijvoorbeeld letselschade heeft opgelopen als gevolg van een ontploffende snelkookpan die u heeft gekocht en volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt of bijvoorbeeld een nieuwe fiets heeft gekocht waarvan de remmen het niet doen en u hierdoor ten val komt en letselschade oploopt, dan rijst al snel de vraag wie aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 6:185 BW

De productaansprakelijkheid is geregeld in artikel 6:185 BW, dit artikel koppelt de aansprakelijkheid aan de gebrekkigheid dan wel onveiligheid van het product. Echter, de aansprakelijkheid van artikel 6:185 BW bestaat niet alleen uit letselschade waarbij een consument lichamelijk letsel oploopt of overlijdt, maar ook uit schade aan zaken die in de privésfeer worden gebruikt of verbruikt.

Het kan voorkomen dat gebrekkige producten worden verkocht aan consumenten en dat consumenten als gevolg hiervan letselschade ondervinden, omdat het product niet de te verwachten veiligheid biedt. Indien u schade heeft opgelopen door het gebruik van een bepaald gebrekkig product, dan kan de producent aansprakelijk worden gesteld. U heeft dan recht op een schadevergoeding van de producent wegens productaansprakelijkheid.

Wie is de producent ex artikel 6:187 BW?

In artikel 6:187 BW wordt een uitgebreide beschrijving van de producent gegeven:

“[…] de fabrikant van een eindprodukt, de producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel, alsmede een ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het produkt aan te brengen. […] een ieder die een produkt in de Europese Economische Ruimte invoert om dit te verkopen, te verhuren, te leasen of anderszins te verstrekken in het kader van zijn commerciële activiteiten […] Indien niet kan worden vastgesteld wie de producent van het produkt is, wordt elke leverancier als producent ervan beschouwd […]”

Verduidelijking

Volgens artikel 6:187 BW wordt onder ‘producent’ de fabrikant van een eindproduct, de producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel, alsmede een ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product te brengen, verstaan. Aansprakelijkheid bestaat slechts wanneer het product ‘in het verkeer is gebracht’. Oftewel: wanneer het product op de markt is gebracht en door derden kan worden gekocht. Het speelt hierbij geen rol of er bij de verkoop sprake is van een tussenpersoon of dat de producent het product rechtstreeks aan de consument aanbiedt.[1]

Aansprakelijkheid voor schade ex artikel 6:185 lid 1 BW

Reeds is aangegeven dat de producent aansprakelijk gesteld kan worden voor de letselschade indien het product niet de te verwachten veiligheid biedt. Het is niet vereist dat de producent iets valt te verwijten. Dit houdt in dat schuld van de producent niet bewezen hoeft te worden. Het feit dat u schade heeft opgelopen als gevolg van het gebrekkig zijn van het product schept aansprakelijkheid.[2] Echter, de aansprakelijkheid van de producent is niet absoluut. In de onderstaande gevallen kan de aansprakelijkheid van de producent ontbreken.

Wanneer géén aansprakelijkheid producent?

De producent is aansprakelijk op grond van artikel 6:185 lid 1 BW, tenzij:

  • De producent het product niet op de markt heeft gebracht
  • Het aannemelijk kan worden gemaakt dat het defect pas is ontstaan nadat het product op de markt is gebracht
  • Het product niet voor economisch gewin is gefabriceerd en niet geproduceerd of in de omloop is gebracht in verband met het beroep of bedrijf van de producent
  • Verplichte overheidsvoorschriften voor het vervaardigen van dit type product tot het defect hebben geleid
  • Op het moment dat het product op de markt werd gebracht de wetenschappelijke en technische kennis nog niet toereikend genoeg was om het defect voor de lancering te kunnen detecteren
  • Het defect is te wijten aan het productontwerp waardoor de fabrikant van een onderdeel of de producent van een grondstof niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Beiden kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld als het defect is ontstaan doordat de fabrikant van het product het product van een onjuiste gebruiksaanwijzing heeft voorzien

Gebrekkig product ex artikel 6:186 lid 1 BW

In artikel 6:186 lid 1 BW staat het volgende omschreven:

1. Een produkt is gebrekkig, indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen en in het bijzonder

a. de presentatie van het produkt;
b. het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het produkt;
c. het tijdstip waarop het produkt in het verkeer werd gebracht.

Artikel 3 lid 1 van de Richtlijn algemene productveiligheid (2001/95), die in Nederland in artikel 6:185 BW en verder is geïmplementeerd, verplicht producenten om alleen veilige producten in omloop te brengen. Deze veilige producten dienen risicovrij te zijn voor de consument wanneer ze op een redelijkerwijs te verwachten wijze gebruikt worden. Of louter minieme risico’s met zich meebrengen die aan het gebruik van het desbetreffende product verbonden zijn.[3]

Conclusie

Indien u letselschade heeft opgelopen door een gebrekkig product, dan kunt u meestal de producent aansprakelijk stellen en aanspraak maken op een schadevergoeding. Voordat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding dienen drie zaken bewezen te worden:

  1. De ondervonden schade.
  2. Gebrekkigheid van het product.
  3. Het verband aantonen dat door het gebrekkige product de schade is ontstaan.

Bronnen:

[1] J. Spier e.a., Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding, Deventer: Kluwer 2009, p. 138-139.

[2] Idem, p. 142.

[3] Idem, p. 141.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.