LetselschadeSlachtoffer.nl

De Medische Paragraaf[1] is in opdracht van De Letselschade Raad[2] tot stand gekomen en opgesteld door de Projectgroep Medische Deskundigen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Een aantal professionals uit de letselschadepraktijk zijn bovendien betrokken geweest bij de totstandkoming. De Medische Paragraaf is in het leven geroepen met als doel om het medische beoordelingstraject in letselschadezaken soepel en zorgvuldig te laten verlopen. De Medische Paragraaf heeft slechts betrekking op het medische traject ter bepaling van de schade als gevolg van een ongeval en is een aparte bijlage van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Het hanteren van de Medische Paragraaf en de GBL zorgt ervoor dat het slachtoffer een deugdelijke procedure en respectvolle behandeling krijgt. Dit is mede van groot belang voor het herstel van het letsel van de benadeelde en daarmee voor alle betrokken partijen.

Vijf onderdelen van de Medische Paragraaf

De Medische Paragraaf bestaat uit vijf onderdelen:

  1. Algemene uitgangspunten.
  2. De adviesaanvraag.
  3. Het verzamelen van en de omgang met medische informatie.
  4. Het medisch advies.
  5. De medische expertise.

Deze onderdelen zullen hieronder nader besproken worden.

1. Algemene uitgangspunten

Proportionaliteit staat te allen tijde voorop. Hieronder wordt verstaan dat er niet meer onderzoek, expertises, tijdsverloop en discussie over het medisch beoordelingstraject plaatsvindt voor zover dit noodzakelijk is. Stellingen of verweren die onrealistisch blijken, dienen derhalve dan ook achterwege te worden gelaten. Het is voor betrokken partijen belangrijk om gedurende het medisch traject voortdurend een proportionaliteitsafweging te maken. Daarnaast is het van belang dat er sprake is van transparantie en dat er duidelijkheid bestaat over wat alle partijen doen en welke informatie wordt verzameld. De verhoudingen tussen betrokken partijen ten aanzien van het medisch traject kenmerken zich vaak door het gebrek aan wederzijds vertrouwen. Daarom is het cruciaal dat het medisch traject zo transparant en controleerbaar mogelijk is.

Tot slot is het belangrijk dat medisch adviseurs van beide partijen het dossier objectief en onafhankelijk benaderen. De positie van medisch adviseurs is de afgelopen jaren sterk veranderd, omdat medisch adviseurs deel zijn gaan uitmaken van de juridische procedure. Om de beginselen van objectiviteit en onafhankelijkheid te waarborgen, dienen medisch adviseurs zich niet te laten beïnvloeden door hun opdrachtgevers bij het schrijven van een medisch advies.

2. De adviesaanvraag

Gedurende het proces schakelen betrokken partijen bij een medisch traject de hulp in van een medisch adviseur. Om goed en gericht te kunnen adviseren, dient een medisch adviseur door zijn opdrachtgever te worden voorzien van voldoende feitelijke achtergrondinformatie over de betrokkene. Daarnaast moet een opdrachtgever duidelijke vragen stellen aan de medisch adviseur, zodat de medisch adviseur weet wat er wordt verwacht ten aanzien van het medisch advies.

3. Het verzamelen van en de omgang met medische informatie

Gedurende het medisch traject wordt de benadeelde geïnformeerd over het opvragen van medische informatie en het overleggen van deze medische gegevens. Voor ieder medisch informatieverzoek dient aan de benadeelde vooraf toestemming te worden gevraagd. Door het verlenen van deze toestemming krijgt de belangenbehartiger volmacht om namens de benadeelde medische informatie op te vragen. Het doel van opvragen van medische informatie is het verzamelen en uitwisselen van informatie die ten behoeve van de schadeafwikkeling wordt verzameld.

4. Het medisch advies

Het vierde onderdeel van de Medische Paragraaf betreft het medisch advies. Volgens het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) dienen medisch adviseurs aan dezelfde eisen te voldoen als medisch deskundigen. Zoals eerder genoemd, is het van belang dat een medisch adviseur streeft naar een zo groot mogelijke objectiviteit en onafhankelijkheid bij het schrijven van een medisch advies. Het medisch advies bevat niet meer informatie dan vereist is. Persoonlijke opvattingen en een vooringenomen standpunt horen dan ook niet thuis in een medisch advies. De medisch adviseur verwerkt slechts informatie die relevant is voor de schadeafhandeling en geeft antwoorden op specifieke vragen van diens opdrachtgever.

5. De medische expertise

Niet in alle zaken wordt een medische expertise aangevraagd. Of dit proces in gang wordt gezet, hangt af van een aantal factoren die bepalen of een medische expertise noodzakelijk is. Allereerst is de omstandigheid dat de medisch adviseur over te weinig medische informatie beschikt een voorwaarde. Dit kan ook het geval zijn wanneer deze medische informatie niet (voldoende) specifiek is om de schadebehandeling te kunnen beoordelen. Daarnaast kan dit bijvoorbeeld ook het geval zijn wanneer medisch adviseurs van betrokken partijen met elkaar van mening verschillen. In dat geval kan een onafhankelijke derde om een medische expertise worden gevraagd als partijen hier voor kiezen. De medisch expert stelt na onderzoek een expertiserapport op met als doel antwoord te geven op de vragen waar de medisch adviseurs eerder niet uitkwamen.

Aangezien een expertisetraject als tijdrovend en veelal ook als belastend door een benadeelde wordt ervaren, wordt een medische expertise slechts in uitzonderlijke en noodzakelijke gevallen aangevraagd.

Bronnen:

[1] De Letselschade Raad, ‘Medische Paragraaf’, 1e druk Den Haag, mei 2012.

[2] https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/GBL-MedischeParagraaf1.pdf.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.