LetselschadeSlachtoffer.nl

De Gedragscode Behandeling Letselschade (hierna: GBL) is in het leven geroepen  om een transparante en snelle afhandeling van letselschade te bevorderen, waarbij het slachtoffer centraal staat. De GBL geldt voor zware letselschadeclaims, maar ook claims met licht letsel kunnen worden afgewikkeld door middel van de GBL.[1] De GBL kan dus kortgezegd slachtoffers, belangenbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars helpen om letselschade op een goede manier en zonder overbodige geschillen te behandelen.[2] De GBL voorziet ook in een systeem van tussentijdse geschiloplossing voor die situaties waarin partijen een derde nodig hebben bij het oplossen van hun geschil. De GBL geldt voor alle betrokken partijen.[3]

Achtergrond en geschiedenis

De Gedragscode is in 2006 ontwikkeld door de Universiteit van Tilburg. Deze werkte hiervoor onder andere samen met de belangrijkste organisaties van verzekeraars, advocaten, slachtoffers, medische deskundigen. Het doel was om de schaderegeling bij letselschade sneller te laten afhandelen en soepeler te laten verlopen.[4] Uit verschillende onderzoeken en rapporten bleek namelijk dat de schaderegeling vaak een langdurig, onvoorspelbaar en kostbaar proces was. De GBL is in 2012 geheel herzien.[5] De nadruk kwam hierbij nog meer te liggen op mentaliteit en op gedeelde waarden en normen. Vervolgens zijn de normen vertaald in tien gedragsregels.[6]

De tien gedragsregels

Gedragsregel 1: informeren over belangenbehartiging

De belangenbehartiger die u bijstaat bij de afwikkeling van uw letselschadezaak, dient aan u uit te leggen tegen welke voorwaarden hij zijn diensten aanbiedt. De belangenbehartiger moet zich laten leiden door uw belangen als benadeelde. En de belangenbehartiger zorgt voor de correspondentie tussen hem en de verzekeraar. 

Gedragsregel 2: Ontvangst bevestigen

Uiterlijk twee weken na ontvangst van de aansprakelijkstelling stuurt de verzekeraar een schriftelijke bevestiging van goede ontvangst een uw belangenbehartiger. 

Gedragsregel 3: Onderzoek starten

De verzekeraar dient een onderzoek naar de aansprakelijkheid van haar verzekerde direct na de aansprakelijkstelling te starten. De verzekeraar dient hierbij oplettend en zorgvuldig te handelen. 

Gedragsregel 4: Standpunt innemen

Binnen drie maanden na ontvangst van de aansprakelijkstelling dient de verzekeraar een standpunt in te nemen over de aansprakelijkheid. Dit standpunt is goed onderbouwd. 

Gedragsregel 5: Verdieping en contact

Zowel de verzekeraar als uw belangenbehartiger dienen te streven naar passende oplossingen voor uw letsel in uw persoonlijke en werkomgeving. Zij dienen zich ook te verdiepen in uw persoonlijke situatie, uw ambities en de mogelijkheden die u heeft . De verzekeraar dient ten minste één keer per jaar persoonlijk contact met u hebben om op de hoogte te zijn van hoe het met u gaat. Dit persoonlijke contact geschiedt veelal tijdens een ingepland huisbezoek.  

Gedragsregel 6: Schadeoverzicht opstellen

Uw belangenbehartiger zal samen met u een onderbouwd overzicht van u schade maken. Nadat het overzicht is opgesteld wordt dit naar de verzekeraar verstuurd. De verzekeraar geeft aan welke schade wordt erkent en wat nog onderzoek nodig heeft. Uiteraard wordt dit gemotiveerd. 

Gedragsregel 7: Binnen 14 dagen uitkeren

De verzekeraar zal de erkende schade, dan wel schade die definitief is vastgesteld, aan u uitkeren. Het uitkeren gebeurt binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling. 

Gedragsregel 8: Langer dan twee jaren: evalueren

Indien de schadebehandeling langer dan twee jaar na schademelding duurt, dan zullen de verzekeraar en uw belangenbehartiger nagaan wat de oorzaak daarvan is. Dit gebeurt op initiatief van de verzekeraar. De verzekeraar en uw belangenbehartiger zullen kijken welke maatregelen nodig zijn om de schadebehandeling alsnog zo spoedig mogelijk af te ronden. 

Gedragsregel 9: Oplossing zoeken

Indien uw letselschadezaak vast loopt dan zullen de verzekeraar en uw belangenbehartiger precies bekijken wat hen verdeeld houdt en vervolgens zullen zij samen zoeken naar een oplossing. 

Gedragsregel 10: Een derde inschakelen

Mocht het toch niet lukken om gezamenlijk een oplossing te vinden, dan zullen de verzekeraar en de belangenbehartiger zich wenden tot een derde, zoals een rechter of mediator, om alsnog tot een oplossing te komen. Deze beslissing wordt door hen samen genomen.[7]

Bronnen:

[1] https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/GBL-20121.pdf

[2] Redactie, ‘Gedragscode Behandeling Letselschade’, TMD 2006/3, p. 1.

[3] Redactie, ‘Gedragscode Behandeling Letselschade’, TMD 2006/3, p. 1.

[4] http://www.hulpnaongeval.nl/verzekeringenenuitvaart/letselschade/gedragscode-behandeling-letselschade-gbl

[5] S. Willigenburg, ‘Gedragscode Behandeling Letselschade’, TMD 2007/04, p. 115.

[6] http://www.hulpnaongeval.nl/verzekeringenenuitvaart/letselschade/gedragscode-behandeling-letselschade-gbl

[7] https://deletselschaderaad.nl/stichting-letselschade-raad/gedragscodes/gbl/

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.