LetselschadeSlachtoffer.nl

Definitie blokkeringsrecht

Het blokkeringsrecht geeft iemand het recht om de uitslag van een (medisch) onderzoek niet door anderen te laten inzien. Hiermee kan hij voorkomen dat anderen kennis nemen van dit onderzoek en blokkeert hij dus de inzage in het rapport door anderen.

Definitie inzagerecht

Het inzagerecht geeft iemand het recht om als eerste de uitslag van een (medisch) onderzoek over hemzelf te ontvangen.

Doel van het blokkeringsrecht

Het doel van het blokkeringsrecht is dat een betrokkene zijn privacy kan waarborgen. Dit gebeurt wanneer hij de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer laat prevaleren boven bijvoorbeeld het krijgen van een gewenste verzekering of opleiding.[1] De rechter mag namelijk, indien een persoon het blokkeringsrecht gebruikt, hierbij de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.[2]

Artikel 7:464 lid 2 BW

Het inzage- en blokkeringsrecht kan alleen van toepassing zijn wanneer het gaat om beoordelingshandelingen, zoals is neergelegd in artikel 7:446 lid 4 BW. Een beoordelingshandeling houdt in dat het een handeling betreft ter beoordeling van de gezondheidstoestand of medische begeleiding van een persoon. Verder moet dit verricht worden in opdracht van een ander dan die persoon, bijvoorbeeld door een rechter. Tot slot moet dit onderzoek in verband zijn met de vaststelling van aanspraken of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of voorziening, of de beoordeling van de geschiktheid voor een opleiding of een arbeidsverhouding, of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Indien sprake is van dit soort onderzoek en dus aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, heeft de te onderzoeken persoon het blokkeringsrecht, wat is neergelegd in artikel 464 lid 2 sub b WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

Wanneer geen blokkeringsrecht

Bij sommige keuringen kan de keurling de rapportage niet tegenhouden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het gaat om een al bestaande arbeidsverhouding of om een opleiding waar de keurling al voor is toegelaten. Verder kan ook een andere wet van toepassing zijn die het recht op blokkeren uitsluit. Dit is bijvoorbeeld het geval in artikel 14 lid 6 Arbeidsomstandighedenwet, waarin wordt aangegeven dat het blokkeringsrecht niet kan worden uitgeoefend in bepaalde gevallen.[3]

Momenten van uitoefening blokkeringsrecht

Wanneer een persoon het recht heeft om een onderzoek te blokkeren, dan kan diegene dit recht op een aantal momenten uitoefenen. Allereerst op het moment dat de deskundige een concept van het rapport naar de betreffende persoon opstuurt. Wanneer het recht op dat moment niet wordt uitgeoefend, dan kan dit recht ook nog later worden uitgeoefend. Dit is het geval wanneer de deskundige het definitieve rapport opstuurt. De betreffende persoon heeft vanaf dat moment twee weken de tijd om te reageren. Indien de persoon niet binnen deze termijn reageert, is het blokkeringsrecht definitief niet uitgeoefend en kan het dienen als deskundig rapport in het proces.[4]

Blokkeringsrecht en letselschadepraktijk

Binnen de letselschadepraktijk bestaat veel onduidelijkheid over de vraag wanneer het recht van blokkeren van toepassing is. Met name in twee gevallen bestaat deze onduidelijkheid, namelijk bij (onafhankelijke) expertiserapporten in medische aansprakelijkheidszaken en indien het adviezen van de medisch adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar betreft.[5] Door de onduidelijke regelgeving weten artsen vaak niet wanneer iemand het blokkeringsrecht heeft, wat leidt tot angst bij de arts voor tuchtklachten.

Indien dit recht wel van toepassing is en een slachtoffer van bijvoorbeeld een verkeersongeval hier gebruik van maakt, dan kan de rechter hierbij de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.[6]Wanneer de rechter in zo’n situatie vindt dat verder onvoldoende redenen worden aangevoerd, of indien deze redenen geen stand houden, dan kan de schadevordering worden afgewezen. Dit is weer nadelig voor het slachtoffer.[7]

Toekomst van het blokkeringsrecht

Betere regelgeving zal moeten komen om het blokkeringsrecht duidelijker te maken. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om dit recht alleen van toepassing te verklaren, indien het om een nieuwe situatie gaat (bv. uitkering, rijbewijs en schadevergoeding). Wanneer een keurling wel meewerkt en het geen nieuwe situatie betreft, zou kunnen worden ingevoerd dat het blokkeringsrecht dan niet geldt. Hierdoor voorkom je dat een onderzoek wordt gedaan en veel werk wordt verzet wat uiteindelijk tevergeefs blijkt te zijn, doordat de betreffende persoon het blokkeringsrecht toepast.

Bronnen:

[1] A. Wilken, ‘De onduidelijke reikwijdte van het blokkeringsrecht: wetsvoorstel cliëntenrechten zorg biedt geen oplossing’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2009, nr. 4.

[2] Artikel 22 Rv.

[3] D.P. Engberts & L. E. Kalkman-Bogerd, Leerboek gezondheidsrecht, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2013, p. 176.

[4] Rb. Utrecht 5 juli 2006, rolnr. 212117/HA RK 06-171.

[5] A. Wilken, Het medisch beoordelingstraject bij letselschade, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2015, p. 30.

[6] Artikel 22 Rv.

[7] Rb. Amsterdam 19 juli 2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:BA1500.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.