LetselschadeSlachtoffer.nl

Hoge Raad, 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2054

  • Causaal verband post whiplash klachten en het ongeval
  • Achterop aanrijding
  • Bewijslast niet objectief aantoonbaar letsel

De feiten en omstandigheden

Op 29 september 1990 stond een meneer te wachten voor een rood stoplicht in de door hem bestuurde personenauto. Op dat moment werd hij van achteren aangereden door een met een snelheid van ongeveer 50 km per uur rijdende auto. Voor de auto die achterop zijn voorganger reed was een WAM-verzekering afgesloten bij de Zwolsche Algemeene (ZA). De meneer in de stilstaande auto heeft hierbij letsel opgelopen in de vorm van een whiplash en raakte door het post whiplash syndroom arbeidsongeschikt. Het slachtoffer was ten tijde van het ongeval werkzaam als buschauffeur bij de Zuidooster.

Zwolsche betwist de hoogte van de schade

ZA heeft de aansprakelijkheid voor de door slachtoffer als gevolg van het ongeval geleden schade erkend, maar de hoogte van de schade en met name de gestelde blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer betwist. De reden hiervoor is dat de klachten bij het slachtoffer niet waren te herleiden tot concreet waarneembare medische beschadigingen, afwijkingen of gebreken. Dit leidde ertoe dat de medische deskundigen niet tot een eindoordeel kwamen dat de whiplash klachten direct gevolg waren van het ongeval als gevolg waarvan het slachtoffer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt was geraakt.

De rechtsvraag

Staan de (post whiplash) klachten die het slachtoffer heeft opgelopen als gevolg van de achterop aanrijding in causaal verband met het ongeval?

Het Hof

Het Hof heeft op 19 april 1999 overwogen dat wanneer iemand die stelt schade te lijden in het algemeen deze schade aannemelijk dient te maken. Bij een post whiplash syndroom is algemeen bekend dat dit moeilijk of slechts in beperkte mate tot concreet waarneembare medische stoornissen is te herleiden. Dit brengt met zich mee dat de eisen om te bewijzen dat er sprake is van een post whiplash syndroom niet al te hoog kunnen zijn. Het Hof heeft in zijn tussenarrest criteria opgesteld hoe moeilijk aantoonbare medische stoornissen geobjectiveerd kunnen worden. Het moet gaat om:

Criteria

  • Stoornissen in de zin van medische waarneembare beschadigingen, afwijkingen of gebreken;
  • Klachten die subjectief van aard zijn en waarvan objectief vastgesteld kan worden dat zij:
  1. aanwezig zijn;
  2. reëel zijn;
  3. niet ingebeeld zijn;
  4. niet voorgewend zijn;
  5. niet overdreven zijn.

In casu kan, naar aanleiding van de opgestelde criteria, uit de rapporten van de arbeidsdeskundigen de conclusie worden getrokken dat het slachtoffer als gevolg van het ongeval schade heeft geleden doordat hij niet meer aan de eisen kon voldoen om als buschauffeur te werken.

De Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt in overeenstemming met het Hof dat in het geval van een post whiplash syndroom niet al te hoge eisen gesteld kunnen worden aan het bewijs van het causaal verband tussen het ongeval en de gezondheidsklachten. Dit heeft tot gevolg dat het aannemen van het causaal niet uitgesloten wordt bij het ontbreken van een specifieke, medisch aantoonbare verklaring voor de klachten.

Conclusie

Bij een post whiplash syndroom is het causaal verband tussen ongeval en klachten vaak niet rechtstreeks aan te tonen en zijn klachten niet goed te herleiden tot medisch aantoonbare afwijkingen. In gevallen waar sprake is van een post whiplash syndroom komt dit – tot op zekere hoogte – voor risico van de veroorzaker van het ongeval.

Bron: 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2001:AB2054

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.