LetselschadeSlachtoffer.nl

ECLI:NL:RBOVE:2016:3592

 • Onrechtmatige daad artikel 6:162 BW
 • Kelderluik criteria
 • Maatregelen nemen ter voorkoming van letsel

De feiten

Eiseres is tijdens het uitgaan met haar rechtervoet in een stuk glas gestapt waardoor zij voetletsel (onder meer traumatische dystrofie) heeft opgelopen. Zij heeft de discotheek aansprakelijk gesteld voor de door haar als gevolg daarvan opgelopen schade, omdat de discotheek door de aanwezigheid van glasscherven op de vloer onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld (artikel 6:162 BW).

De rechtsvraag

Is er sprake van een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 BW?

Overweging

Aan de hand van de Kelderluik-criteria die door de Hoge Raad geformuleerd zijn, moet de vraag beantwoord worden of er zich een gevaarscheppende situatie heeft voorgedaan die tot schade heeft geleid:

 1. De mate van waarschijnlijkheid waarmee niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid door/van anderen kan worden verwacht;
 2. De grootheid van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan;
 3. De ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en
 4. De mate waarin het bezwaarlijk is om veiligheidsmaatregelen te nemen.

Wanneer handelen of nalaten in strijd met ongeschreven recht

Of er sprake is van handelen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dient te worden gelet op:

 • De kans op schade;
 • De aard van de gedraging;
 • De aard en de ernst van de eventuele schade
 • De mate waarin het bezwaarlijk en/of gebruikelijk is om voorzorgsmaatregelen te treffen.

Wanneer onrechtmatig gedrag?

Bepaald gedrag is niet zozeer onrechtmatig gedrag als er doordat gedrag de mogelijkheid bestaat dat er schade ontstaat. “Zodanig gevaarscheppend gedrag is onrechtmatig indien de mate van waarschijnlijkheid van schade als gevolg van dat gedrag zo groot is dat de betrokkene zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had behoren te onthouden.”[1]

Kenbaar maken dat er een verbod is

In deze zaak oordeelde de rechtbank dat wanneer een discotheek drankjes in glazen en/of flesjes verkoopt een gevaarzettende situatie kan ontstaan als bij de bezoekers niet duidelijk kenbaar is dat er een verbod is om met die glazen en/of flesjes op de dansvloer te komen. De discotheek had er op bedacht moeten zijn dat de bezoekers van de discotheek niet altijd bezig zijn met de mogelijke aanwezigheid van glasscherven op de dansvloer en het daaraan verbonden risico op verwondingen.

Onoplettendheid bezoekers

Tijdens een avond in een discotheek zijn bezoekers niet constant bezig om oplettendheid en voorzichtigheid in acht te nemen die gewenst zou zijn ter voorkoming van glasverwondingen. De discotheek had ter voorkoming hiervan relatief eenvoudige maatregelen kunnen nemen door bijvoorbeeld door drank uit glas en flesjes uit te schenken in plastic bakers en/of door duidelijk aan iedere bezoeker kenbaar te maken en te handhaven dat het gebruik van flesjes en glazen op de discotheek verboden is.

Discotheekhouder is aansprakelijk

Derhalve heeft de rechtbank bepaald dat de gedaagde aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade die eiseres als gevolg van het onrechtmatig handelen heeft geleden en lijdt.

Rechtsregel

De enkele omstandigheid dat er een stuk(je) glas op de vloer lag is niet voldoende om onrechtmatig handelen aan te nemen. De aansprakelijkheid van de discotheek werd aangenomen omdat de discotheek had kunnen verwachten dat bezoekers met glas en/of flesjes op de dansvloer zouden komen, dit schade kan veroorzaken als glas en/of flesjes kapot vallen op de grond, en de discotheek geen maatregelen had getroffen om dit te voorkomen.

Bron:

[1] HR 7 april 2006, NJ 2006, 244 ECLI:NL:HR:2006:AU6934

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.