LetselschadeSlachtoffer.nl

U bent betrokken geraakt bij een verkeers- of arbeidsongeval of een ander ongeval. Door het toedoen van een ander heeft u letselschade opgelopen. U vraagt zich wellicht af wie u aansprakelijk kunt stellen voor uw schade. In het kort: de aansprakelijke tegenpartij.

Verzekeraar of veroorzaker?

U kunt de tegenpartij, dit is de veroorzaker van het ongeval, aansprakelijk stellen voor uw schade. De tegenpartij is echter in de praktijk vaak de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeval. Wanneer de aansprakelijkheid is erkend kunt u uw letselschade oftewel schadevergoeding claimen bij de verzekeraar. De verzekeraar vergoed namelijk de schade die haar verzekerde bij u heeft aangericht.

WAM-verzekeraar

Is er sprake van een motorvoertuig dan is het zelfs niet nodig om de daadwerkelijke veroorzaker aan te schrijven. Je hebt dan een rechtstreeks claimrecht bij de WAM-verzekeraar.

Financiële compensatie na letselschade

Aan de kern van het aansprakelijkheidsrecht liggen het herstellen van de oude toestand van het letselschadeslachtoffer en de financiële compensatie van de geleden schade. Met andere woorden, het is de bedoeling dat u als slachtoffer zoveel mogelijk wordt teruggebracht naar de situatie waarin u voor het ongeval verkeerde. Daarom dient al uw schade vergoed te worden door de aansprakelijke tegenpartij.

Hoe ziet het letselschadetraject er in het kort uit?

Nadat u te maken heeft gehad met een ongeval, dan zal uw belangenbehartiger de volgende stappen uitvoeren.

Stap 1. Tegenpartij aansprakelijk stellen

Allereerst dient de veroorzaker dan wel de verzekeraar aansprakelijk gesteld te worden voor het ongeval door middel van een brief, ‘de aansprakelijkstelling’.

Stap 2. Schadeberekening opmaken

Als eenmaal de aansprakelijkheid is erkend door de verzekeringsmaatschappij kan uw belangenbehartiger een schadeberekening op maken. Hierbij wordt uw schade in kaart gebracht en wordt gekeken welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen.

Immateriële en materiële schade

Uw schade kan bestaan uit materiële en immateriële schade. Bij materiële schade kunt u denken aan alle directe en indirecte schade die direct in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten, minder inkomsten, reiskosten en kosten voor huishoudelijke hulp. Bij immateriële schade krijgt u een vergoeding voor het leed dat het ongeval heeft veroorzaakt. Oftewel voor de pijn, het verdriet en het verlies aan levensvreugde waar u mee te maken krijgt. De schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. U kunt bij immateriële schade bijvoorbeeld denken aan littekens en lichamelijke en psychische klachten en beperkingen.

Voorschot op de schade

De schadeberekening wordt uiteindelijk naar de tegenpartij gestuurd, zodat duidelijk wordt wat uw schade is en wat vergoed dient te worden. Daarnaast zal uw belangenbehartiger de tegenpartij vragen om een voorschot op uw schade over te maken, zodat uw kosten worden gedekt.

Stap 3. Opvragen medisch dossier

Deze stap hangt samen met stap 2. Uw medische informatie wordt opgevraagd bij uw artsen. De tegenpartij moet namelijk weten waaruit uw letsel bestaat. Voordat uw medisch dossier wordt toegestuurd aan de wederpartij, krijgt u eerst zelf inzage. Pas op het moment dat u toestemming geeft om de informatie aan de wederpartij toe te zenden, zal dit verstuurd worden. 

Stap 4. Afwikkeling letselschadezaak

De letselschadezaak wordt afgewikkeld wanneer er sprake is van een medische eindsituatie. Deze medische eindsituatie wordt door een bevoegd arts vastgesteld wanneer u volledig bent hersteld van het opgelopen letsel of wanneer er geen zicht meer is op verder herstel. Wanneer er sprake is van een medische eindsituatie, kan tevens de nog verwachte toekomstige schade worden berekend. Deze berekening wordt meegenomen in de slotbetaling.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.