LetselschadeSlachtoffer.nl

Het is mogelijk dat u letselschade heeft opgelopen en een jurist heeft ingeschakeld om de juridische vervolgprocedure door te lopen. De jurist zal voor u in de zaak alle feiten en omstandigheden naar aanleiding van de waarheidsplicht, neergelegd in artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, omschrijven.[1] Omschrijven doet uw jurist aan de hand van de stel-, betwist- en bewijsplicht. Artikel 150 Rv geeft de hoofdregel:

‘De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.’

Met andere woorden: u bent, als slachtoffer, degene die moet stellen, betwisten en bewijzen dat uw schade veroorzaakt is door de wederpartij. Wanneer u dit bewijs niet kunt leveren, dan is het mogelijk dat u een vordering niet krijgt terwijl u hier eigenlijk wel recht op heeft. Het is belangrijk dat alle fasen van het letselschadeproces goed worden doorlopen. Het is niet fijn om procedureel te verliezen wanneer dit niet nodig is.

Drie fasen

Bovenstaand artikel bestaat uit drie fasen, namelijk:

  • Stellen;
  • Betwisten;
  • Bewijzen.

U kent het wel: ‘wie stelt, bewijst’. Helaas is dat een onjuiste uitspraak. Allereerst is het: ‘wie moet stellen, moet bewijzen’. Degene die niet hoeft te stellen hoeft ook niet te bewijzen. Voldoen aan de stelplicht houdt in dat er moet worden betwist. Wanneer de wederpartij niet betwist, staat het feit vast. Dit feit hoeft niet de waarheid te zijn. Wanneer iemand stelt dat bij een ongeval het stoplicht op groen stond en dit wordt niet betwist, dan stond – voor de rechter – het stoplicht op groen. Dit is de procedurele waarheid. Als laatste hoeft een niet betwist feit of een feit van algemene bekendheid niet te worden bewezen.[2]

Stellen

Wanneer u zich op een rechtsgevolg beroept, heeft u de stelplicht. Een rechtsgevolg is het gevolg dat recht verbindt aan het rechtsfeit. U dient voldoende te stellen, doet u dat niet dan wordt de vordering afgewezen. Als u ongeloofwaardig stelt en de wederpartij betwist gemotiveerd dan wordt er van u verwacht dat u alsnog voldoende stelt.[3]

Verzwaard stellen

Het kan zijn dat er sprake is van een verzwaarde stelplicht. Dit is één van de verlichtingen van de bewijslast, waarover u hieronder meer kunt lezen. De verzwaarde stelplicht komt uit het Val uit ziekenhuisbed-arrest.[4] In deze zaak viel de patiënt uit bed in de uitslaapkamer, nog deels onder narcose. De slaaphekjes waren niet omhoog. Derhalve heeft de patiënt schade maar de patiënt kan eigenlijk niets stellen en bewijzen, gezien het feit dat hij onder narcose was. Het ziekenhuis moet als het ware helpen met stellen en bewijzen. Aan het betwisten wordt geen hogere eis gesteld.

Betwisten

Nadat er is gesteld moet er worden betwist, hier moet ook de betwisting voldoende zijn. Het gevolg kan zijn dat een feit komt vast te staan. De wederpartij kan op twee manieren betwisten, namelijk: zuivere betwisting of bevrijdend verweer. Bij een zuivere betwisting zegt de wederpartij dat hij het niet heeft gedaan. Wat betreft bevrijdend verweer heeft de wederpartij wel schade gemaakt maar er bestaan omstandigheden waardoor er in redelijkheid geen vergoeding kan worden verwacht.

Bewijzen

Na het betwisten komt bewijzen. Bewijzen kan op elke manier, behalve als de wet anders bepaalt. Wanneer u in de bewijsfase terecht komt, heeft u het bewijsrisico. Als op u de bewijslast rust loopt u het risico de zaak te verliezen. Als u geen bewijs kunt leveren om uw stelling te onderbouwen dan is dat het geval. Omkering van de bewijslast kan op grond van een geschreven of ongeschreven regel en op grond van redelijkheid en billijkheid. Naast de omkering van de bewijslast in het ook mogelijk dat de bewijslast wordt verlicht. De rechter kan voorshands bewezen verklaren of de verzwaarde stelplicht zo als hierboven beschreven toepassen.

[1] HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO9675. ‘De waarheidsplicht geldt voor alle in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geregelde procedures. De rechter kan ambtshalve beslissen of er aan de waarheidsplicht is voldaan.’

[2] Een feit van algemene bekendheid is heel veelzijdig. Een Burgerservicenummer is bijvoorbeeld uniek.

[3] HR 8 juli 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0664

[4] HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1611

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.