LetselschadeSlachtoffer.nl

Wanneer een slachtoffer schade oploopt bij een ongeluk waarbij in ieder geval twee andere partijen zijn betrokken en het slachtoffer zelf geen schuld of enkel verwijt valt te maken, is er een mogelijkheid om een regeling te treffen, waardoor de schade sneller zal worden vergoed. Dit betekent dat men niet hoeft te wachten tot de verzekeraars onderling hebben uitgemaakt wie nou eigenlijk aansprakelijk is. Hier kan namelijk in de praktijk veel tijd overheen gaan. Deze regeling wordt de schuldloze derde regeling genoemd. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft geadviseerd deze regeling in het leven te roepen om schuldloze derde zo snel mogelijk te helpen. De regeling is opgenomen in de Bedrijfsregeling Schaderegeling Schuldloze Derde.

De voorwaarden voor gebruikmaking Schaderegeling Schuldloze Derde

Om gebruik te kunnen maken van de schuldloze derde regeling moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Er moet sprake zijn van:

  • Een schuldloze derde
  • Alle overige betrokken partijen dienen te zijn verzekerd voor aansprakelijkheid

Hoe werkt de schuldloze derde regeling?

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, kan de schuldloze derde (dit is het slachtoffer dat in elk geval geen blaam treft) willekeurig een van de betrokken partijen kiezen om zijn schade op te verhalen.

  • De gekozen partij wordt dan de regelend verzekeraar genoemd.
  • De regelend verzekeraar dient de schade binnen korte tijd te vergoeden.
  • Zonder af te wachten wie nu eigenlijk de daadwerkelijke aansprakelijke is geweest van het ongeval.
  • Als uiteindelijk duidelijk is wie aansprakelijk is, kan de regelend verzekeraar het schadebedrag achteraf claimen bij de aansprakelijke partij.
  • Door de schuldloze derde regeling hoeft het letselschadeslachtoffer deze hele procedure niet af te wachten.

Kort gezegd kiest de schuldloze partij dus zelf een partij aan waarop hij zijn schade wil verhalen. Deze partij wordt vanaf dat moment de regelend verzekeraar genoemd en zij zullen de schade afwikkelen.

Waarom bestaat de Schaderegeling Schuldloze Derde?

Als schuldloze derde is men benadeeld. Men loopt volledig buiten zijn of haar schuld schade op. Om het slachtoffer zo snel mogelijk uit de benadeelde positie te halen en de beschikking te geven over het schadebedrag, is de schuldloze derde regeling in het leven geroepen. Een ander belangrijk standpunt, dat is opgenomen in het verbond van verzekeraars is:

“Dat de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf in gevaar wordt gebracht, indien degene die buiten zijn schuld schade lijdt als gevolg van een schadegeval waarbij behalve hijzelf twee of meer partijen zijn betrokken, van wie redelijkerwijs aannemelijk is, dat ten minste één van het schuld treft met betrekking tot het ontstaan van zijn schade, verstoken blijft van een van hem rechtens toekomende schadevergoeding”

Langlopende discussies over erkenning aansprakelijkheid

De ervaring leert dat er onderling tussen verzekeraars oneindig lang gediscussieerd kan worden over wie al dan niet in welke mate aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Terwijl hierover gediscussieerd werd, kreeg de schuldloze derde – voordat de regeling door verzekeraars in het leven werd geroepen – geen schadevergoeding. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft hierover uiteindelijk geoordeeld dat de schuldloze derde niet het slachtoffer mag worden van discussies tussen verzekeraars.

Voorbeeld van een mogelijk schuldloze derde regeling-situatie

In september 2014 is in het Overijsselse Haaksbergen een monstertruck met zeer grote wielen tijdens een stunt in het publiek terecht gekomen. Hierdoor zijn drie mensen overleden en ongeveer 20 mensen gewond geraakt. Als we de schuldloze derde regeling op dit voorbeeld uitwerken, dan zouden er meer dan twee betrokken partijen aansprakelijk kunnen zijn, namelijk: de chauffeur, de eigenaar van de truck, de organisatie, maar ook de gemeente. Als slachtoffer kan men in een dergelijk geval dus zelf een betrokken partij aansprakelijk stellen en de schadeclaim indienen. Zij zullen de schade dan verder afwikkelen. Uiteraard dient in dat geval wel aan de voorwaarden voldaan te zijn dat alle betrokken partijen een aansprakelijkheidsverzekering hadden afgesloten.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.