LetselschadeSlachtoffer.nl

Wanneer men wordt gebeten door een hond en daardoor schade op loopt, is het mogelijk om de bezitter van het dier aansprakelijk te stellen. De aansprakelijkheid voor een hond vindt zijn grondslag in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek. Omdat het hier gaat om een risicoaansprakelijkheid, hoeft de schuld van de bezitter niet te worden bewezen. Voordat de aansprakelijkheid kan worden erkend, zijn er echter nog wel een aantal andere eisen waaraan moet worden voldaan.

Artikel 179: De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad. (Bron)

Hond – aansprakelijk volgens de wet

Allereerst dient de persoon die aansprakelijk wordt gesteld, de hond daadwerkelijk te onderhouden. Iemand die de hond tijdelijk in bewaring heeft, zoals een dierenarts of een houder van een dierenpension, kan dus niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze bepaling. Het tweede vereiste voor de aansprakelijkheid van de bezitter is dat het dier de schade heeft aangericht. Het is echter niet zo dat de aansprakelijkheid standaard kan worden erkend wanneer aan deze eisen is voldaan.

In de bepaling staat namelijk een zogenaamde tenzij-clausule. Wanneer hiervan sprake is, kan degene die aansprakelijk wordt gesteld nog aan zijn aansprakelijkheid ontkomen. Bij deze tenzij-clausule gaat het erom dat de bezitter niet aansprakelijk is, wanneer hij controle zou hebben gehad over het dier. En, als hij deze controle had gehad, er geen sprake zou zijn geweest van aansprakelijkheid.

Voorbeeld tenzij-clausule

Een voorbeeld hiervan is een hond die iemand aanvalt omdat hij inbreekt in een woning. In dat geval is namelijk sprake van noodweer. Er zou dan ook geen aansprakelijkheid zijn geweest, als de bezitter van de hond controle over de hond had gehad. Een ander voorbeeld is wanneer de hond iemand aanvalt om zijn eigenaar te beschermen die wordt lastiggevallen. Ook in dat geval is geen sprake van aansprakelijkheid van de bezitter.

Wanneer de bezitter niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van artikel 6:179, kan altijd nog worden gekeken of de bezitter aansprakelijk is op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Een voorbeeld hiervan is een hond die andere honden besmet door snuffelen of likken. Wanneer zich hierbij geen letsel voordoet is de bezitter van de hond niet aansprakelijk op grond van artikel 6:179. Als de bezitter het besmettingsgevaar echter kende of behoorde te kennen, kan de bezitter alsnog aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 6:162 (HR 24 februari 1984, NJ 1984/ 415).

Artikel 162 (Bron)

  1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
  2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
  3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Conclusie van hond – aansprakelijkheid

Als men wordt gebeten door een hond en daarbij schade oploopt, zal dus over het algemeen de bezitter van de hond aansprakelijk zijn. Er dient alleen goed te worden gekeken hond niet heeft gehandeld vanuit een noodsituatie. Omdat aansprakelijkheid voor een hond een vorm van risicoaansprakelijkheid is, is het aantonen van schuld van de bezitter niet van toepassing.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.