LetselschadeSlachtoffer.nl

Wanneer iemand een ongeval of ongeluk is overkomen, kan het zo zijn dat een deel van het lichaam verloren gaat of dat iemand functieverlies van een lichaamsdeel lijdt. De mate van invaliditeit houdt de mate van het functieverlies of de blijvende invaliditeit (BI) in. Functieverlies betekent dat een bepaald deel van het lichaam wel aanwezig is, maar dat dit lichaamsdeel niet meer zoals voorheen functioneert. BI houdt in dat sprake is van beschadiging van lichaam of geest en dat deze beschadiging niet zal verbeteren. Wanneer er sprake is van BI of functieverlies door de schuld van een ander kan een schadevergoeding worden gevorderd.

Hoe wordt de hoogte van deze letselschadevergoeding bepaald?

Dit kan worden gedaan met behulp van het inschakelen van een medisch deskundige. De medisch deskundige probeert objectief de mate waarin iemand blijvend invalide is geraakt te beoordelen. Dit doet hij door te bekijken wat de mate van invaliditeit ten opzichte van het gehele lichaam is. Een hulpmiddel hierbij is de ‘American Medical Association’ (AMA-Guides). Deze AMA-Guides zijn richtlijnen en regels die zijn ontwikkeld door onafhankelijke specialisten of artsen. Aan de hand van deze regels en richtlijnen wordt getracht een percentage van de mate van invaliditeit objectief vast te stellen.[1]

Waarvoor dienen de AMA-Guides?

Het vaststellen van de mate van invaliditeit is vereist voor het eventueel uitkeren van een bedrag door de verzekeraar. Wanneer het percentage BI of functieverlies is vastgesteld aan de hand van de AMA-Guides, kan dit percentage onder meer als leidraad worden gebruikt bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld (inzake een aansprakelijkheidskwestie).[2] Het is echter pas mogelijk een definitief percentage BI vast te stellen wanneer er sprake is van stabiele invaliditeit. Dit houdt in dat de invaliditeit niet meer (of nauwelijks) zal verbeteren of verslechteren.[3]

Waar zijn de AMA-Guides te vinden?

De AMA-Guides kent meerdere edities, waarbij de laatst uitgebrachte editie dient te worden opgevolgd. Sinds 1 januari 2011 is de zesde editie van de AMA-Guides in werking getreden. Omdat na het uitbrengen van deze editie echter nog veel behoefte aan verduidelijking van deze richtlijnen bestond, heeft de Commissie Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid deze richtlijn nader uitgewerkt in 2013. De algemene leden vergadering van de Nederlandse Orthopedische Vereniging heeft deze nader uitgewerkte richtlijnen goedgekeurd en sinds 1 mei 2015 zijn deze nu algemeen geldend.[4]

Ongevallenverzekering en blijvende invaliditeit

De percentages van de mate van invaliditeit zijn wat betreft een ongevallenverzekering te vinden in de polis van de betreffende verzekeringsmaatschappij. De betreffende percentages verschillen per (functie)verlies en de hoogte van de uitkering waar iemand recht op heeft verschilt dus ook wanneer iemand een arm of bijvoorbeeld een pink verliest. Wat betreft een ongevallenverzekering is het enkel mogelijk het functieverlies aan te geven voor zover dat is veroorzaakt door een ongeval. Wanneer een ledemaat dichter bij de romp ligt, ligt het percentage van de mate van invaliditeit in de praktijk vaak hoger.[5] Dit is terug te zien in de Gliedertax, een tabel welke is opgenomen in de polis van een ongevallenverzekering. Deze tabel vermenigvuldigt het bedrag waarvoor een persoon verzekerd is met het percentages uit de tabel welke van toepassing is op het betreffende verlies.[6] In de regel vraagt een medisch adviseur van de opdrachtgever aan een deskundige een beoordeling volgens AMA-richtlijnen en vertaalt deze dan zo nodig naar hetgeen de Gliedertax aangeeft. Indien er geen verzekering is, wordt teruggevallen op de AMA-Guides aangevuld met richtlijnen van de Nederlandse specialistenverenigingen.[7]

De hoogte van het uitgekeerde smartengeldbedrag

Het bedrag aan smartengeld dat iemand na een ongeval uiteindelijk uitgekeerd kan krijgen, verschilt per situatie en per persoon. Het verliezen van een vinger heeft in de meeste gevallen slechts beperkte gevolgen voor een persoon. Denk hierbij aan een vrachtwagenchauffeur die een vinger verliest. Hij zal na het verliezen van zijn vinger nog prima in staat zijn om zijn werkzaamheden uit te voeren. Wanneer echter een professioneel pianist zijn vinger verliest kan de situatie geheel anders liggen. Het verliezen van een vinger heeft voor een professioneel pianist meer ingrijpende gevolgen. Zo zal hij door het verliezen van slechts een vinger al niet meer in staat zijn om zijn werk uit te voeren.[8] Dit betekent dat het verlies aan verdienvermogen hierdoor hoog zal zijn. Tevens zal het smartengeldbedrag hoog liggen. Het is voor een pianist namelijk erg ingrijpend voor zijn hele leven, wanneer hij geen piano meer kan spelen. Hoewel het percentage BI in beide gevallen hetzelfde is, ligt de totale hoogte van het uitgekeerde bedrag van een professioneel pianist in de meeste gevallen hoger dan bij een vrachtwagenchauffeur die zijn vinger verliest, maar nog wel zijn werk kan uitvoeren. Zo blijkt dat iedere situatie uniek is.

Bronnen:

[1] https://www.studenten-zorgverzekeringen.nl/ongevallenverzekering/blijvende-invaliditeit.html

[2]https://www.gav.nl/sites/default/files/bijlagen/Definitieve_Richtlijnen_AMA_6_tbv_website_met_tabellen_3.pdf

[3] https://www.studenten-zorgverzekeringen.nl/ongevallenverzekering/blijvende-invaliditeit.html

[4] http://www.orthopeden.org/uploads/HG/Gk/HGGkWAIHeuE11vv04w-VVg/NOV-Leidraad-bij-de-6e-editie-van-de-AMA-Guides-01-05-2015.pdf

[5] http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8154, r.o. 4.4

[6] Hof 23 april 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8154, R.o. 4.4 http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8154

[7]https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A0JE2_cxLWEJ:https://www.gav.nl/sites/default/files/bestanden/Richtlijnen-functieverlies-2013-definitieve-versie-31-dec-2013.pdf+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

[8]http://www.deletselschaderaad.nl/index.cfm?page=Verschil+tussen+Functionele+Invaliditeit+en+Arbeidsongeschiktheid+1

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.