LetselschadeSlachtoffer.nl

Hoge Raad, 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4090

  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Artikel 7:658 BW
  • Artikel 6:162 BW

Onderwerp

Het centrale onderwerp in het Laudy/Fairplay arrest:

Is de werkgever op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor de schade van de werknemer doordat de werknemer niet was geïnformeerd over het nieuwe broodmes? Hoe ver reikt de aansprakelijkheid van een werkgever voor zijn werknemers?

Feiten in het Laudy/Fairplay arrest

Mevrouw Laudy is werkzaam bij Fair Play als kassamedewerkster en toezichthouder in de speelhal. Hiernaast heeft mevrouw Laudy ook een aantal keukenwerkzaamheden waaronder het snijden en smeren van zachte puntbroodjes. Mevrouw Laudy heeft zich bij het doorsnijden van het eerste broodje met een broodmes in de wijsvinger van haar linkerhand gesneden. Zij heeft een zenuw in de zijde van haar wijsvinger geraakt en is dezelfde dag nog in het ziekenhuis geopereerd.  Na de operatie trad er posttraumatische dystrofie op met blijvende invaliditeit en arbeidsongeschiktheid tot gevolg.[1]

Mevrouw Laudy heeft in haar wijsvinger gesneden met een nieuw (of geslepen) broodmes. Dat het nieuwe (of geslepen) broodmes scherp is, is haar niet verteld door haar werkgever.

Mevrouw Laudy stelt haar werkgever dan ook aansprakelijk voor de door haar geleden en nog te lijden schade op grond van artikel 7:658 lid 1 BW. Fair Play betwist deze vordering.

De Kantonrechter

De kantonrechter heeft de vordering van mevrouw Laudy toegewezen. Het is de kantonrechter niet duidelijk waarom Fair Play haar werknemers niet heeft gewaarschuwd bij het ter beschikking stellen van een nieuw broodmes. De noodzaak van het geven van instructies en/of een waarschuwing bij het ter beschikking stellen van een nieuw broodmes blijkt uit het feit dat naast mevrouw Laudy twee andere werknemers zich aan het broodmes hebben gesneden. De Kantonrechter acht Fair Play op grond van artikel 7:658 lid 1 BW aansprakelijk voor het bedrijfsongeval.

Rechtbank

De Rechtbank heeft het vonnis van de Kantonrechter vernietigd en heeft de vordering van mevrouw Laudy afgewezen. De centrale vraag die volgens de Rechtbank in dit geval dient te worden beoordeeld, is of Fair Play is tekortgeschoten in haar zorgplicht als bedoeld in artikel 7:658 lid 1 BW door haar werknemers niet te waarschuwen voor het nieuwe (of geslepen) broodmes.

Anders dan de Kantonrechter is de Rechtbank van oordeel dat de zorgplicht van Fair Play niet zo ver strekt dat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden dat zij haar werknemers wijst op het aanwezig zijn in de keuken van een nieuw (of geslepen) broodmes. Volgens de Rechtbank is Fair Play niet te kort geschoten in haar zorgplicht als bedoeld in artikel 7:658 lid 1 BW.[2]

Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad is het oordeel van de Rechtbank dat Fair Play haar werknemers niet hoeft waar te schuwen voor het nieuwe (of geslepen) broodmes niet onbegrijpelijk. Het is volgens de Hoge Raad van algemene bekendheid dat een mes dat geschikt is om zachte puntbroodjes mee te snijden zo scherp is dat de gebruiker daarvan het gevaar loopt zich bij dat werk te snijden. Een werkgever hoeft zijn werknemers niet te waarschuwen voor algemeen bekende gevaren.[3]

Reikwijdte artikel 7:658 lid 1 BW volgens de Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad wordt met artikel 7:658 lid 1 BW niet beoogd een absolute waarborg te scheppen voor de bescherming van de werknemer tegen het gevaar van ongevallen die hem kunnen overkomen door het gebruik van de werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkgever de arbeid doet verrichten. Artikel 7:658 lid 1 BW heeft de strekking een zorgplicht in het leven te roepen en verplicht de werkgever voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.[4]

Wat valt onder een huis-tuin-en-keukenongeluk?

Artikel 7:658 BW beoogt geen absolute waarborg te scheppen voor bescherming tegen gevaar. De zorgplicht van de werkgever is dus niet onbegrensd. Dit geldt onder andere voor schade die in de risicosfeer van de werknemer valt. In zulke gevallen spreken we van ‘huis-tuin-en keukenongevallen’ oftewel ‘algemeen bekende gevaren’ of ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’. In deze gevallen hoeft een werkgever geen specifieke maatregelen te nemen en aanwijzingen te verstrekken om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Maar wanneer spreken we nou van een huis-tuin-en-keukenongeluk? Dit hangt geheel van de omstandigheden af. Onder een ‘huis-tuin-en-keukenongeval’  of ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’ valt bijvoorbeeld onder gegeven omstandigheden het smeren van broodjes met een scherp mes[5], het van een magazijn pakken van een doos met een daartoe niet geschikt trapje[6], het dichtklappen van een laaddeur van een vrachtwagen door harde wind[7], het verliezen van het evenwicht bij het schoonmaken van een koffievlek[8] of het uitglijden over een gemorste plas koffie op een trap[9].

Conclusie

De leer van de ‘huis-tuin-en-keukenongeluk’ in het kader van de werkgeversaansprakelijkheid is voor het eerst verwoord in het Laudy/Fairplay arrest. De Hoge Raad maakt in dit arrest duidelijk dat de werkgever die niet heeft gewaarschuwd voor een nieuw of geslepen broodmes niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht op grond van artikel 7:658 lid 1 BW. Hierbij geeft de Hoge Raad aan dat het van algemene bekendheid is dat een mes dat geschikt is om zachte puntbroodjes mee te snijden, zo scherp is dat de gebruiker daarvan het gevaar loopt zich bij dat werk te snijden.

Artikel 7:658 BW biedt dus geen absolute waarborg voor veiligheid voor werknemers. Het gaat om wat naar strekking van de zorgplicht van de werkgever redelijkerwijs nodig is aan het treffen van maatregelen om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Bronnen:

[1] HR 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4090, r.o.3.1.

[2] HR 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4090, r.o.3.5.

[3] HR 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4090, r.o.3.6.

[4] Idem.

[5] HR 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4090, NJ 2004/175 m.nt. GHvV onder nr. 177.

[6] HR 7 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB5625, NJ 2007/643.

[7] HR 8 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7423, NJ 2008/93.

[8] HR 12 september 2003, NL:HR:2003:AF8254, NJ 2004/177.

[9] Gerechtshof Den Haag 20 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1661.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.