LetselschadeSlachtoffer.nl

Hoge Raad 24 april 2007, ECLI:NL:PHR:2007:AZ6717, (JAR 2007/128)

 • 7:658 BW Werkgeversaansprakelijkheid
 • Zorgplicht
 • Feiten van algemene bekendheid

Onderwerp

Artikel 7:658 BW beoogt niet een absolute waarborg te scheppen voor bescherming tegen gevaar. De werkgever dient maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Wat van de werkgever mag worden verwacht hangt af van de omstandigheden van het geval. In onderstaand geval in het arrest Kalai/Albron had de werkgever ter voorkoming van letsel mechanische middelen of persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aanbieden.

De feiten

De werknemer de heer Kalai (hierna werknemer) is op 15 juli 1991 in dienst getreden van Albron Foodservice B.V. (hierna werkgever) als horeca verkoopmedewerker in het door Albron geëxploiteerde restaurant in het AMC te Amsterdam.

 • De werknemer wordt eind maart 1998 gevraagd om samen met drie andere werknemers een zware oven van ongeveer 200 kg, zonder hulpmiddelen, te tillen die in het restaurant zou worden geïnstalleerd.
 • Enige tijd na het tillen van de oven krijgt de werknemer rugklachten wat vervolgens een hernia blijkt te zijn. De werknemer is tweemaal geopereerd maar de pijn is gebleven.
 • De rugklachten hebben uiteindelijk tot volledige arbeidsongeschiktheid geleid.
 • De werknemer stelt de werkgever vervolgens voor zijn rugletsel aansprakelijk en vordert schadevergoeding op grond van art. 7:658 BW.
 • Werkgever stelt dat de rugklachten (hernia) van de werknemer niet het gevolg zijn van het tillen van de oven.

Hof

Het hof wijst de vordering van de werknemer af. Het hof heeft geoordeeld dat het op de juiste wijze tillen van een oven van 200 kg met vier personen geen zodanig gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van haar werknemers oplevert dat de werkgever een zorgplicht heeft geschonden door geen mechanische middelen bij het optillen van de oven in te zetten.  Daarnaast oordeelde het hof dat ten tijde van het incident geen norm gold voor de maximale belasting bij handmatig tillen en deze verplichting ook niet voortvloeide uit art. 5.2 en 5.3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Artikel 5.2 Arbeidsomstandighedenbesluit

De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, worden gebruikt, dat de fysieke belasting geen gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. 

Artikel 5.3 Arbeidsomstandighedenbesluit

Voor zover de gevaren, bedoeld in artikel 5.2, redelijkerwijs niet kunnen worden voorkomen:

 1. wordt met inachtneming van bijlage I bij de richtlijn, de arbeid zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode toegepast of worden zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt dat die gevaren zoveel als redelijkerwijs mogelijk is worden beperkt;
 2. worden in de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5van de wet, met inachtneming van bijlage I bij de richtlijn, de veiligheids- en gezondheidsaspecten van de fysieke belasting beoordeeld, waarbij met name wordt gelet op de kenmerken van de last, de vereiste lichamelijke inspanning, de kenmerken van de werkomgeving en de eisen van de taak.

Hoge Raad

De Hoge Raad overweegt dat het hof uit is gegaan van een onjuiste rechtsopvatting. Artikel 5.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is in het leven groepen om een minimum aan veiligheids- en gezondheidsvoorschriften te stellen om werknemers te beschermen tegen schade, in casu rugletsel.

Zorgplicht werkgever

De Hoge Raad overweegt dat de werkgever ook naar de normen en inzichten die in 1998 golden een verplichting heeft om ervoor te zorgen dat een werknemer bij zijn werkzaamheden beschikt over mechanische hulpmiddelen of beschermingsmiddelen om letsel te voorkomen. Artikel 5.2 en 5.3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is dan ook zeker van belang voor de werkgever gezien het feit dat de werkgever een zorgplicht heeft op grond van art. 7:658 BW.

Artikel 7:658 lid 1 BW

Daarnaast is het volgens de Hoge Raad van algemene bekendheid te achten dat het met de hand tillen van een zware oven door iemand van wie dit niet de normale werkzaamheden zijn, een gevaar oplevert voor het ontstaan van rugletsel.

 • Zowel art. 7:658 lid 1 BW (huidig artikel) als art. 5.2 en 5.3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (die toen gold) bieden hier bescherming tegen.
 • De werkgever is verplicht arbeid dus op zo’n manier te organiseren en (mechanische) hulpmiddelen ter beschikking te stellen en te gebruiken dat fysieke belasting van de werknemer geen gevaren met zich kan brengen voor zijn of haar gezondheid en veiligheid.
 • De Hoge Raad overweegt uiteindelijk dat de werkgever niet heeft voldaan aan de verplichtingen die op grond van art. 7:658 BW op haar rusten nu de werknemer, met een paar andere werknemers, zonder hulpmiddelen een zware oven heeft getild en als gevolg hiervan schade heeft geleden.

Conclusie

Artikel 7:658 BW is dus niet bedoeld om absolute bescherming te bieden tegen gevaar. De werkgever dient op grond van art. 7:658 BW maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om werknemers bij de uitoefening van hun werkzaamheden te beschermen zodat zij geen schade lijden. Maar wat van de werkgever mag worden verwacht hangt af van de omstandigheden van het geval. Artikel 5.2 en 5.3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (dit is de norm die in die tijd gold) is in bovengenoemde casus van belang in het kader van de zorgplicht die de werkgever jegens de werknemer heeft.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.